Hotărârea nr. 844/2019

Aprobarea Acordului privind executarea de lucrări pentru beneficiar Municipiul Brașov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 844

din data de  10  decembrie  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea Acordului privind executarea de lucrări pentru beneficiar Municipiul Brașov:

 

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 10 decembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 115.242 din 2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Amenajare Drumuri Publice și Siguranţa Circulaţiei din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune aprobarea Acordului privind executarea de lucrări pentru beneficiar Municipiul Brașov;

Văzând propunerea CEETRUS ROMÂNIA înregistrată la Primăria Municipiului Brașov în data de 18.10.2019 cu nr. 98.284 și din data de 28.10.2019 cu nr. 101.454;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind executarea lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare; ale Legii nr. 230/2005 a serviciului de iluminat public, cu modificările și completările ulterioare; ale O.G. nr. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare; ale O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare; ale O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare și ale H.C.L. nr. 276 din 30.05.2018 privind reglementările juridice cu privire la infrastructura stradală cuprinsă în documentațiile de urbanism;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. k), lit. m), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Acordul privind executarea de lucrări pentru beneficiar Municipiul Brașov, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • ACORD0000.pdf