Hotărârea nr. 843/2019

Darea în administrarea Serviciului Public Local de Termoficare a rețelelor termice reabilitate prin proiectul "Reabilitarea reţelelor de transport şi distribuţie energie termică în zona rezidenţială Tractorul din Braşov".

 

HOTĂRÂREA Nr. 843

din data de  10  decembrie  2019

 

 

 darea în administrarea Serviciului Public Local de Termoficare a rețelelor termice reabilitate prin proiectul "Reabilitarea reţelelor de transport şi distribuţie energie termică în zona rezidenţială Tractorul din Braşov";

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 10 decembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 114.861 din 28.11.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Biroului Relații Externe, Turism și Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, prin care se propune darea în administrarea Serviciului Public Local de Termoficare a rețelelor termice reabilitate prin proiectul "Reabilitarea reţelelor de transport şi distribuţie energie termică în zona rezidenţială Tractorul din Braşov";

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), lit. d), alin. (6), lit. a), alin. (7), lit. i),   lit. n), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1),   lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art. 1. Se aprobă darea în administrarea Serviciului Public Local de Termoficare Braşov a rețelelor termice de transport şi a celor de distribuţie aferente PT6 şi PT9, identificate conform planului de situaţie din Anexa, care face parte din prezenta hotărâre, reabilitate prin proiectul "Reabilitarea reţelelor de transport şi distribuţie energie termică în zona rezidenţială Tractorul din Braşov", finanţat în cadrul Obiectivului 1 al Ariei de concentrare 4 - “Îmbunătăţirea mediului înconjurător” al Programului de Cooperare Elveţiano-Român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, cu valoare de inventar de 18.936.032,06 lei.

 

Art. 2. Predarea - primirea bunurilor ce fac obiectul prezentei hotărâri se va face prin proces-verbal până cel târziu la data de 30 ianuarie 2020.

 

Art. 3. Serviciul Public Local de Termoficare Braşov are următoarele obligaţii:

a)să folosească bunurile date în administrare pentru scopul pentru care au fost create;

b)să asigure paza, protecţia şi conservarea bunurilor ca un bun proprietar şi să suporte toate cheltuielile necesare unei bune funcţionări;

c)să culeagă fructele bunurilor;

d)să efectueze lucrări de investiţii asupra bunurilor cu respectarea legislaţiei în vigoare;

e)să suporte toate cheltuielile necesare pentru aducerea bunurilor la starea corespunzătoare de folosinţă, în cazul degradării acestora, ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau a neasigurării pazei;

f)să obţină avizele pentru planul urbanistic zonal fără schimbarea uzului şi interesului public şi destinaţiei bunurilor;

g)să obţină avizele pentru lucrări de îmbunătăţire şi menţinere a caracteristicilor tehnice ale bunurilor;

h)să reevalueze bunurile, în condiţiile legii.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Serviciul Public Local de Termoficare Braşov, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.