Hotărârea nr. 842/2019

Modificarea H.C.L. nr. 749/2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul “Construire grădinițe zona Tractorul Coresi”, republicată.

 

HOTĂRÂREA Nr. 842

din data de  10  decembrie  2019

 

 

 

Pentru: modificarea H.C.L. nr. 749/2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul Construire grădinițe zona Tractorul Coresi, republicată;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 10 decembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 114.052 din 27.11.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Strategii, Programe de Dezvoltare din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, prin care se propune modificarea H.C.L.  nr. 749/2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul Construire grădinițe zona Tractorul Coresi, republicată;

Văzând Solicitările de Clarificări nr. 43.978/14.11.2019 și 45.118/22.11.2019 emise de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru) din cadrul etapei precontractuale;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului aferent Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, apelul de proiecte nr. POR/2017/4/4.4/4.4/1 - Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.4 “Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza prevederilor Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 02.12.2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020; ale H.G. nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor financiare prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune 2014-2020; ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 53; ale H.C.L. nr. 177/2017 privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) a zonei metropolitane Brașov;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. d), alin. (4), lit. d), lit. e), lit. f),    alin. (7), lit. a), lit. e), lit. j), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se modifică Art. 2 din H.C.L. nr. 749/2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul Construire grădinițe zona Tractorul Coresi, republicată, care va avea următorul cuprins:

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului Construire grădinițe zona Tractorul Coresi, în cuantum de 7.888.352,11 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă 7.801.083,20 lei și valoare totală neeligibilă 87.268,91 lei.”

 

Art. 2. Se modifică Art. 3 din H.C.L. nr. 749/2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul Construire grădinițe zona Tractorul Coresi, republicată, care va avea următorul cuprins :

Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Brașov, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în cuantum de 87.268,91 lei cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 156.021,72 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului ”Construire grădinițe zona Tractorul Coresi.

 

 

Art. 3. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 749/2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul Construire grădinițe zona Tractorul Coresi, republicată, rămân neschimbate.

 

 

Art. 4. H.C.L. nr. 749/2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul Construire grădinițe zona Tractorul Coresi”, republicată, astfel cum a fost modificată, prin prezenta hotărâre, se va republica.

 

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente - Serviciul Strategii, Programe de Dezvoltare, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 749 din data de  14  decembrie  2018

Republicată conform H.C.L. nr. 719 din  1 noiembrie 2019 și conform H.C.L. 842 din 10 decembrie 2019

 

 

 

Privind: aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul “Construire grădiniţe zona Tractorul Coresi”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 10 decembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 114.052 din 27.11.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Strategii, Programe de Dezvoltare din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, prin care se propune modificarea H.C.L.  nr. 749/2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul Construire grădinițe zona Tractorul Coresi, republicată;

Văzând Solicitările de Clarificări nr. 43978/14.11.2019 și 45118/22.11.2019 emise de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru) din cadrul etapei precontractuale;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului aferent Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, apelul de proiecte nr. POR/2017/4/4.4/4.4/1 - Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.4 “Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza prevederilor Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 02.12.2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020; ale H.G. nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor financiare prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune 2014-2020; ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 53; ale H.C.L. nr. 177/2017 privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) a zonei metropolitane Brașov;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. d), alin. (4), lit. d), lit. e), lit. f),    alin. (7), lit. a), lit. e), lit. j), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă proiectul “Construire grădiniţe zona Tractorul Coresi” în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, apelul de proiecte nr. POR/2017/4.4/4.4/1 - AXA prioritară 4.

 

 

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului Construire grădinițe zona Tractorul Coresi, în cuantum de 7.888.352,11 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă 7.801.083,20 lei și valoare totală neeligibilă 87.268,91 lei.

 

 

Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Brașov, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în cuantum de 87.268,91 lei cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 156.021,72 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului ”Construire grădinițe zona Tractorul Coresi.

 

 

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului “Construire grădiniţe zona Tractorul Coresi”, pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se vor asigura din bugetul UAT Municipiul Braşov, cu obţinerea aprobării Consiliului Local Braşov.

 

 

Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

 

 

Art. 6. Se împuterniceşte dl. George SCRIPCARU să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele UAT Municipiul Braşov.

 

 

Art. 7. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente - Serviciul Strategii, Programe de Dezvoltare, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.