Hotărârea nr. 841/2019

Aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență juridică, în vederea reprezentării în fața Federației Române de Handbal, Agenției Naționale Anti-Doping, WADA și în justiție inclusiv în fața instanțelor judecătorești competente specializate cu privire la presupusele încălcări ale regulamentelor instituțiilor menționate anterior, de către Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 841

din data de  10  decembrie  2019

 

 

 

Privind: aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență juridică, în vederea reprezentării în fața Federației Române de Handbal, Agenției Naționale Anti-Doping, WADA și în justiție inclusiv în fața instanțelor judecătorești competente specializate cu privire la presupusele încălcări ale regulamentelor instituțiilor menționate anterior, de către Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 10 decembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 2.531 din 03.12.2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, prin care se propune aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență juridică, în vederea reprezentării în fața Federației Române de Handbal, Agenției Naționale Anti-Doping, WADA și în justiție inclusiv în fața instanțelor judecătorești competente specializate cu privire la presupusele încălcări ale regulamentelor instituțiilor menționate anterior, de către Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov;

Având în vedere complexitatea și gravitatea cauzei este necesară reprezentarea de către un cabinet de avocatură pentru asigurarea unei apărări unitare în fața Federației Române de Handbal, Agenției Naționale Anti-Doping , WADA și reprezentare în justiție;

Ținând cont de prevederile art. 1, alin. (1), alin. (2), lit. b) din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative; ale Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 29, alin. 1, lit. d) și alin. 3 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare amendamentul formulat de Comisia de specialitate nr. 5 în plenul ședinței Consiliului Local în sensul că art. 1 se va completa cu sintagma „inclusiv în fața instanțelor de judecată competente specializate” și care a fost votat cu  21 voturi pentru și 1 abținere;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 109, art. 129, alin. (1), art. 138, alin. (12), art. 139, alin. (3), lit. a),   art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, asistență juridică, în vederea reprezentării în fața Federației Române de Handbal, Agenției Naționale Anti-Doping, WADA și a instanțelor de judecată, inclusiv în fața instanțelor judecătorești competente specializate  în toate gradele de jurisdicție, respectiv la fond și în toate căile de atac, ordinare și/sau extraordinare, indiferent de instanțele de judecată și strămutările intervenite, de la un cabinet de avocatură în condițiile Legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu privire la presupusele încălcări ale regulamentelor instituțiilor menționate anterior, de către Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov.

 

 

Art. 2. Cheltuielile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri se vor efectua din bugetul aprobat al Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.