Hotărârea nr. 840/2019

Darea în folosință gratuită a două autospeciale de intervenție cu apă și spumă de mică capacitate și gabarit redus către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Brașov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 840

din data de  10  decembrie  2019

 

 

 

 

Privind: darea în folosință gratuită a două autospeciale de intervenție cu apă și spumă de mică capacitate și gabarit redus către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Brașov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 10 decembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 116.852/2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, prin care se propune darea în folosință gratuită a două autospeciale de intervenție cu apă și spumă de mică capacitate și gabarit redus către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Brașov;

Văzând adresa Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Braşov cu nr. 2219553 din 29.11.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 115.904 din 02.12.2019;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 3 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), lit. d), alin. 6, lit. b), alin. 7, lit. h), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a), art. 349, art. 350 și art. 351 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă darea în folosință gratuită a două autospeciale de intervenție cu apă și spumă de mică capacitate și gabarit redus, bunuri mobile aflate în proprietatea privată a Municipiului Braşov, prevăzute în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, către I.S.U. Brașov

 

Art. 2. Se aprobă Contractul de Comodat, prevăzut în anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în baza căruia se va transmite dreptul de folosință gratuită a bunurilor mobile menționate la Art. 1.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Inventar - Anexa 1 HCL.pdf
  • Contract comodat - anexa 2 HCL.pdf