Hotărârea nr. 839/2019

Aprobarea raportului pentru numirile membrilor în Consiliul de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 839

din data de  10  decembrie  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea raportului pentru numirile membrilor în Consiliul de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A.;

 

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 10 decembrie 2019;

Analizând, Referatul de aprobare nr. 117.935 din 05.12.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator,

Văzând Raportul de specialitate al Compartimentului de Guvernanță Corporativă, prin care se propune aprobarea raportului pentru numirile membrilor în Consiliul de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A.;

Având în vedere prevederile art. 3, pct. 1, lit. b) şi lit. d), art. 5, art. 8 şi art. 12 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost aprobată prin Legea nr. 111/2016; ale art. 44, alin. (9) anexa nr. 1 din H.G.    nr. 722/2016 privind normele metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi ale H.C.L. nr. 449/2019 privind aprobarea derulării procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A.;

Constatând că prin raportul întocmit de comisia de selecţie pentru numirile membrilor în Consiliul de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. ca urmare a efectuării procedurii de selecţie, analizării documentelor depuse de persoanele interesate, stabilirea îndeplinirii condiţiilor/criteriilor de selecţie a candidaţilor şi susţinerea interviului de selecţie, Comisia de selecţie recomandă Consiliului Local al Municipiului Braşov desemnarea ca membri în consiliul de administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov a candidaţilor: Abrudan Ioan Vasile, Curtu Alexandru Lucian, Souca Georgeta, Olteanu Dan - Viciu, Criţ Maria - Nicoleta şi Zup Mihai;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. d), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă raportul privind numirile membrilor în Consiliul de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., întocmit de comisia de selecţie constituită în baza H.C.L. nr. 449/2019, care include clasificarea candidaţilor aflaţi pe lista scurtă, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Se aprobă recomandarea formulată de comisia de selecţie şi se numesc ca membri în consiliul de administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., începând cu data de 16.01.2020, următorii:

- Abrudan Ioan Vasile

- Curtu Alexandru Lucian

- Souca Georgeta

- Olteanu Dan - Viciu

- Criţ Maria - Nicoleta

- Zup Mihai

 

Art. 3. Se aprobă conţinutul contractului de mandat ce urmează să se încheie cu administratorii Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., prevăzut în anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 4. Durata contractului de mandat ce urmează să se încheie cu administratorii Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. este de 4 ani începând cu data de 16.01.2020.

 

 

Art. 5. Remuneraţia membrilor consiliului de administraţie este stabilită, conform prevederilor art. 8, alin. (3) şi (4) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.C.L. nr. 490/2013 privind aprobarea cuantumului indemnizaţiilor membrilor consiliului de administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., republicată.

 

 

Art. 6. Se mandatează Primarul Municipiului Braşov să semneze, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Braşov, contractele de mandat.

 

 

Art. 7. Se desemnează d-na Souca Georgeta ca reprezentant al autorităţii publice tutelare, Consiliul Local al Municipiului Braşov, în Consiliul de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. pe durata contractului de mandat.

 

 

Art. 8. Primarul Municipiului Braşov prin Serviciul Resurse Umane, Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A şi persoanele nominalizate la articolul 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.