Hotărârea nr. 838/2019

Modificarea H.C.L. nr. 324 din data 28 iulie 2017, privind aprobarea preţului local ce va fi facturat populaţiei şi consumatorilor noncasnici începând cu 01 iulie 2017, pentru energia termică livrată de Serviciul Public Local de Termoficare Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 838

din data de  10  decembrie  2019

 

 

 

 

Pentru: modificarea H.C.L. nr. 324 din data 28 iulie 2017, privind aprobarea preţului local ce va fi facturat populaţiei şi consumatorilor noncasnici începând cu 01 iulie 2017, pentru energia termică livrată de Serviciul Public Local de Termoficare Braşov;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 10 decembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 4.020 din 29.11.2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Public Local de Termoficare Braşov, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 324 din data 28 iulie 2017, privind aprobarea preţului local ce va fi facturat populaţiei şi consumatorilor noncasnici începând cu 01 iulie 2017, pentru energia termică livrată de Serviciul Public Local de Termoficare Braşov;

Având în vedere prevederile art. 8, lit. e), din Legea nr. 325/2006 a serviciului public local de alimentare cu energie termică; ale Ordinului Președintelui A.N.R.S.C. nr. 66/2007 privind metodologia de calcul a prețurilor energiei termice; ale Deciziei A.N.R.E. nr. 1992/27.11.2019 ce reglementează prețurile de vânzare pentru energia termică produsă în sistem de cogenerare de înaltă eficiență și Avizul A.N.R.E. nr. 4 din data de 23.01.2018 care reglementează prețul pentru producerea energiei termice (exclusiv prețul energiei termice produse în cogenerare) și respectiv tarifele pentru activitățile de transport, distribuție și furnizare a energie termice, pe bază de gaze naturale, de către Serviciul Public Local de Termoficare Brașov, în Municipiul Brașov și ale H.C.L. nr. 88 din data de 9 februarie 2018 privind aprobarea preţului pentru producerea energiei termice (exclusiv preţul energiei termice produse în cogenerare) şi respectiv tarifele pentru activităţile de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice, pe bază de gaze naturale, de către Serviciul Public Local de Termoficare Braşov, în Municipiul Braşov;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. n), art. 139, alin. (1),        art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se modifică art. 2 din H.C.L. nr. 324 din data 28 iulie 2017, privind aprobarea preţului local ce va fi facturat populaţiei şi consumatorilor noncasnici începând cu 01 iulie 2017, pentru energia termică livrată de Serviciul Public Local de Termoficare Braşov și care va avea următorul cuprins:

Art. 2. Se aprobă preţurile locale pentru energia termică livrată consumatorilor noncasnici din Municipiul Braşov, începând cu data de 29.11.2019:

  1. Preţul local mediu este de 341,26 lei/Gcal exclusiv T.V.A.pentru energia termică cumpărată, transportată, facturată consumatorilor noncasnici racordaţi la reţeaua de transport, inclusiv furnizarea;
  2. Preţul local mediu este de495,00 lei/Gcal exclusiv T.V.A. pentru energia termică cumpărată, transportată şi distribuită, facturată consumatorilor noncasnici racordaţi la reţeaua de distribuţie, inclusiv furnizarea.”

 

Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 324 din data 28 iulie 2017, privind aprobarea preţului local ce va fi facturat populaţiei şi consumatorilor noncasnici începând cu 01 iulie 2017, pentru energia termică livrată de Serviciul Public Local de Termoficare Braşov, rămân neschimbate.

 

 

Art. 3. Odată cu adoptarea prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 444 din data de 31 iulie 2019 îşi încetează aplicabilitatea.

 

 

Art. 4. Primarul Municipiului Brașov și Serviciul Public Local de Termoficare Brașov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 324 din data de  28  iulie  2017

Republicată conform H.C.L. nr. 838 din 10 decembrie 2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea preţului local ce va fi facturat populaţiei şi consumatorilor noncasnici începând cu 01 iulie 2017, pentru energia termică livrată de Serviciul Public Local de Termoficare Braşov;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 10 decembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 4.020 din 29.11.2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Public Local de Termoficare Braşov, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 324 din data 28 iulie 2017, privind aprobarea preţului local ce va fi facturat populaţiei şi consumatorilor noncasnici începând cu 01 iulie 2017, pentru energia termică livrată de Serviciul Public Local de Termoficare Braşov;

Având în vedere prevederile art. 8, lit. e), din Legea nr. 325/2006 a serviciului public local de alimentare cu energie termică; ale Ordinului Președintelui A.N.R.S.C. nr. 66/2007 privind metodologia de calcul a prețurilor energiei termice; ale Deciziei A.N.R.E. nr. 1992/27.11.2019 ce reglementează prețurile de vânzare pentru energia termică produsă în sistem de cogenerare de înaltă eficiență și Avizul A.N.R.E. nr. 4 din data de 23.01.2018 care reglementează prețul pentru producerea energiei termice (exclusiv prețul energiei termice produse în cogenerare) și respectiv tarifele pentru activitățile de transport, distribuție și furnizare a energie termice, pe bază de gaze naturale, de către Serviciul Public Local de Termoficare Brașov, în Municipiul Brașov și ale H.C.L. nr. 88 din data de 9 februarie 2018 privind aprobarea preţului pentru producerea energiei termice (exclusiv preţul energiei termice produse în cogenerare) şi respectiv tarifele pentru activităţile de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice, pe bază de gaze naturale, de către Serviciul Public Local de Termoficare Braşov, în Municipiul Braşov;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. n), art. 139, alin. (1),        art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă preţul local de 198.97 lei/Gcal inclusiv T.V.A. de 19 %, reprezentând preţul local ce va fi facturat populaţiei (consumatorilor casnici) din Municipiul Braşov, începând cu data de 01 iulie 2017, pentru energia termică livrată de Serviciul Public de Termoficare Braşov.

 

Art. 2. Se aprobă preţurile locale pentru energia termică livrată consumatorilor noncasnici din Municipiul Braşov, începând cu data de 29.11.2019:

  1. Preţul local mediu este de 341,26 lei/Gcalexclusiv T.V.A. pentru energia termică cumpărată, transportată, facturată consumatorilor noncasnici racordaţi la reţeaua de transport, inclusiv furnizarea;
  2. Preţul local mediu este de495,00 lei/Gcal exclusiv T.V.A. pentru energia termică cumpărată, transportată şi distribuită, facturată consumatorilor noncasnici racordaţi la reţeaua de distribuţie, inclusiv furnizarea.

 

Art. 3. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 3 din 28.01.2017, îşi încetează aplicabilitatea.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public Local de Termoficare Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.