Hotărârea nr. 836/2019

Modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 108/2013 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcții ale Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Brașov, republicată.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 836

din data de  10  decembrie  2019

 

 

 

Pentru: modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 108/2013 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcții ale Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Brașov, republicată;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 10 decembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov, prin care se propune modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 108/2013 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcții ale Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Brașov, republicată;

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu completările şi modificările ulterioare; ale Normelor de aplicare ale acestui act normativ; ale H.C.L. nr. 46/2002, republicată, prin care s-a aprobat înfiinţarea Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov; ale Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi cele ale Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c), alin. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se modifică Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 108/2013, republicată, în sensul transformării postului de medic veterinar S II într-un post de referent M II, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 108 din 29 martie 2013, republicată, rămân neschimbate.

 

 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 108/2013, astfel modificată, va fi republicată.

 

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Serviciul pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 108  din data de  29  martie  2013

Republicată conform H.C.L. nr. 300/2013; H.C.L. nr. 419/2013; H.C.L. nr. 60/2014; H.C.L.           nr. 494/2014; H.C.L. nr. 192/2015; H.C.L. nr. 527/2015; H.C.L. nr. 20/2018; H.C.L. nr. 473/2018; H.C.L. nr. 667/2018 și conform H.C.L. nr. 836 din 10 decembrie 2019

 

 

 

 

 

Privind: aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 10 decembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov, prin care se propune modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 108/2013 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcții ale Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Brașov, republicată;

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu completările şi modificările ulterioare; ale Normelor de aplicare ale acestui act normativ; ale H.C.L. nr. 46/2002, republicată, prin care s-a aprobat înfiinţarea Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov; ale Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi cele ale Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c), alin. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Organigrama Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Se aprobă Statul de funcţii al Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov, conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Serviciul pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.