Hotărârea nr. 835/2019

Aprobarea încheierii actului adițional nr. 3 la contractul de închiriere nr. 2/24.03.2017, cu S.C. STUPINIREZ S.R.L., acesta având calitatea de locator.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 835

din data de  10  decembrie  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea încheierii actului adițional nr. 3 la contractul de închiriere nr. 2/24.03.2017, cu S.C. STUPINIREZ S.R.L., acesta având calitatea de locator;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 10 decembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov, prin care se propune aprobarea încheierii actului adițional nr. 3 la contractul de închiriere nr. 2/24.03.2017, cu S.C. STUPINIREZ S.R.L., acesta având calitatea de locator;

Având în vedere prevederile art. 2, alin. (1) din O.U.G. nr. 155/2001, privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu completările și modificările ulterioare și ale H.C.L. nr. 147/2017, privind încheierea unui contract având ca obiect închirierea terenului și a clădirilor necesare funcționarii Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Brașov;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. 7, lit. s), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă prelungirea duratei închirierii pe o perioadă de un an, prin încheierea actului adițional nr. 3 la Contractul de închiriere nr. 2/2017 având ca părţi, Serviciul pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Brașov și S.C. Stupinirez S.R.L., conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Serviciul pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.