Hotărârea nr. 834/2019

Aprobarea cuantumului veniturilor proprii aferente Grădinii Zoologice Braşov pe anul 2020.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 834

din data de  10  decembrie  2019

 

 

 

Privind: aprobarea cuantumului veniturilor proprii aferente Grădinii Zoologice Braşov pe anul 2020;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 10 decembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 3.648 din 22.11.2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Grădinii Zoologice Braşov, prin care se propune aprobarea cuantumului veniturilor proprii aferent Grădinii Zoologice Braşov pe anul 2020; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 191/2002 privind grădinile zoologice, precum şi ale art. 5, alin. (1) lit. a, art. 67, alin. (1), lit. b din Legea nr. 273/2006 republicată, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (3), lit. c), alin. (4), lit c), art. 139, alin. (3), lit. c), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă cuantumul veniturilor proprii aferent Grădinii Zoologice Braşov pe anul 2020, astfel:

- Taxă intrare copii (2-18 ani), elevi, studenţi, persoană peste 65 ani - 10 lei/ copil/elev/student/persoană 65+

- Taxă intrare adulţi  - 20 lei/adult

- Taxă intrare grupuri organizate - copii (minim 10 copii) - 7 lei/copil, 1 organizator gratuit

- Taxă intrare - grupuri organizate - adulţi - 17 lei/adult

- Taxă abonament  10 intrări 2020 adult - 170 lei/abonament

- Taxă abonament  10 intrări 2020 copil - 70 lei/abonament

- Taxă intrare Planetariu copii, elevi, studenți, persoane peste 65 ani - 15 lei/copii, elevi, studenți, persoane 65 ani +

- Taxă intrare Planetariu adulți  - 25 lei/adult

- Taxă intrare Planetariu grup organizat elevi (minim 10 elevi) - 10 lei/elev, 1 organizator gratuit

- Taxă safari autobuz virtual - 15 lei/adult/aproximativ 13 minute

- Taxă safari autobuz virtual - 10 lei/copil/aproximativ 13 minute

 

Art. 2. Pentru accesul la obiectivele din Grădina Zoologică se vor emite bilete de intrare de valoarea taxelor specificate la art. 1.

 

Art. 3. Odată cu adoptarea prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 442/2019 privind aprobarea cuantumului veniturilor proprii aferent Grădinii Zoologice Braşov pe anul 2019, îşi încetează aplicabilitatea.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Grădina Zoologică Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.