Hotărârea nr. 833/2019

Modificarea Anexei la H.C.L. nr. 252 din 30 mai 2018 privind aprobarea Actului constitutiv al S.C. RIAL S.R.L.

 

HOTĂRÂREA Nr. 833

din data de  10  decembrie  2019

 

 

 

Pentru: modificarea Anexei la H.C.L. nr. 252 din 30 mai 2018 privind aprobarea Actului constitutiv al S.C. RIAL S.R.L.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 10 decembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al S.C. RIAL S.R.L. Brașov, prin care se propune modificarea Anexei la H.C.L. nr. 252 din 30 mai 2018 privind aprobarea Actului constitutiv al S.C. RIAL S.R.L.;

Văzând că prin Actul constitutiv al Societăţii RIAL S.R.L. controlul societăţii este exercitat prin comisia de cenzori formată din 3 membri astfel cum sunt înscrişi la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov;

Constatând că prin Hotărârea nr. 6 din 26.10 2018, Adunarea generală a asociaţilor a aprobat încetarea activităţii cenzorilor cu obligaţia ca aceştia să întocmească Raportul cenzorilor pentru situaţiile financiare ale exerciţiului bugetar pentru anul 2018 şi radierea acestora din Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov;

Luând în consideraţie că prin Hotărârea nr. 5/24.10.2019 Adunarea generală a asociaţilor Societăţii RIAL S.R.L. a numit ca auditor statutar, pe o perioadă de 3 ani, firma Decreso Consult S.R.L.;

Având în vedere prevederile art. 47, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr. 109/2011, republicată, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, prevederile art. 62, alin. (1) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare consolidate precum şi cele ale art. 160, alin. (1) şi art. 160^1 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. d), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se modifică art. 15 „Gestiunea societăţii” din Anexa la H.C.L. nr. 252 din 30 mai 2018 privind aprobarea Actului constitutiv al S.C. RIALS.R.L., şi care va avea următorul conţinut:

„Art. 15. Gestiunea societăţii

15.1 Gestiunea societăţii este controlată de către Adunarea generală a asociaţilor şi de către un auditor statutar, persoană juridică autorizată în condiţiile legii.

15.2 Auditorul statutar se numeşte de Adunarea generală a asociaţilor pe o perioadă de minim 3 ani şi se înregistrează la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov.

15.3 Pentru perioada de trei ani aferentă anilor 2019 - 2022 se înscrie ca auditor statutar pentru Societatea Rial S.R.L firma:

Societatea de Audit şi Expertiză DECRESO CONSULT S.R.L., cu sediul în Braşov, B-dul Griviţei nr. 86, sc. C, ap. 2, având numărul de înmatriculare J08/4059/1994, Cod fiscal RO6884704, înscris în Registrul auditorilor financiari întocmit de CAFR, reprezentată prin d-nul Băjan Nicolae, născut la 23.06.1959 în Moeciul de Sus, judeţul Braşov, domiciliat în Braşov, str. De Mijloc nr. 68,    ap. 9 posesor al CI seria ZV, nr. 021064, cetăţean român având CNP1590623080023.

15.4 Auditorul financiar are în principal următoarele obligaţii:

- Să supravegheze gestiunea societății, să verifice dacă situațiile financiare sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele, dacă acestea din urmă sunt ținute regulat și dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare.

 

- În cursul exerciţiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe şi circulante.

- La încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și a informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor societății comerciale, a bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris.

- Prezintă adunării generale a asociaţilor un raport amănunțit despre modul de gestionare a societăţii şi formulează propunerile pe care le consideră necesare cu privire la situațiile financiare și repartizarea profitului.

- Atribuțiile auditorului statutar, precum și drepturile și obligațiile acestuia se completează cu dispozițiile legale în acest domeniu.

15.5 Modalitatea și procedura de raportare a auditorului statutar se derulează potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România.”

 

 

Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 252 din 30 mai 2018 privind aprobarea Actului constitutiv al S.C. RIAL S.R.L., rămân neschimbate.

 

 

Art. 3. Se împuterniceşte directorul general al Societăţii Rial S.R.L., D-l Ing. Constantin Doru Ştefan să reprezinte Municipiul Braşov în faţa notarului public pentru a semna, în formă autentică, Actul constitutiv al Societăţii Rial S.R.L. modificat prin prezenta hotărâre şi depunerea acestuia spre înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov.

 

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi S.C. RIAL S.R.L. Brașov vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 252  din data de  30  mai  2018

Republicată conform H.C.L. nr. 833 din data de 10 decembrie 2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea Actului constitutiv al S.C. RIAL S.R.L., actualizat;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 10 decembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al S.C. RIAL S.R.L. Brașov, prin care se propune modificarea Anexei la H.C.L. nr. 252 din 2018 privind aprobarea Actului constitutiv al S.C. Rial S.R.L.;

Văzând că prin Actul constitutiv al Societăţii RIAL S.R.L. controlul societăţii este exercitat prin comisia de cenzori formată din 3 membri astfel cum sunt înscrişi la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov;

Constatând că prin Hotărârea nr. 6 din 26.10 2018, Adunarea generală a asociaţilor a aprobat încetarea activităţii cenzorilor cu obligaţia ca aceştia să întocmească Raportul cenzorilor pentru situaţiile financiare ale exerciţiului bugetar pentru anul 2018 şi radierea acestora din Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov;

Luând în consideraţie că prin Hotărârea nr. 5/24.10.2019 Adunarea generală a asociaţilor Societăţii RIAL S.R.L. a numit ca auditor statutar, pe o perioadă de 3 ani, firma Decreso Consult S.R.L.;

Având în vedere prevederile art. 47, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr. 109/2011, republicată, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, prevederile art. 62, alin. (1) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare consolidate precum şi cele ale art. 160, alin. (1) şi art. 160^1 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. d), art. 139, alin. (1),        art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă Actul constitutiv al S.C. RIAL S.R.L., actualizat, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice dispoziţie contrară acesteia, îşi încetează aplicabilitatea.

 

Art. 3. Se împuterniceşte directorul general al S.C. RIAL S.R.L. Dl. Ing. Constantin Doru Ştefan să reprezinte Municipiul Braşov în faţa notarului public pentru a semna în formă autentică Actul constitutiv al S.C. RIAL S.R.L., actualizat prin prezenta hotărâre şi pentru depunerea acestuia spre înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi S.C. RIAL S.R.L. Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.