Hotărârea nr. 832/2019

Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public de Administrare Creșe Brașov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 832

din data de  10  decembrie  2019

 

 

 

Privind: aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public de Administrare Creșe Brașov;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 10 decembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 16.910 din data de 03.12.2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Public de Administrare Creșe Braşov, prin care se propune aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public de Administrare Creșe Brașov;

Având în vedere prevederile Legii nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare; ale Hotărârii Guvernului nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară; ale Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; ale Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ale H.C.L. nr. nr. 459/2002, republicată, de înființare a Serviciului Public de Administrare Creșe Brașov și ale H.C.L. nr. 790/15.11.2019 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Serviciului Public de Administrare Creșe Brașov;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), lit. d), alin. (3), lit. c), alin. (7), lit. b), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (4), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Serviciului Public de Administrare Creșe Brașov, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. La data adoptării prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 123 din 30.03.2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public de Administrare Creșe Brașov, îşi încetează aplicabilitatea.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Brașov si Serviciul Public de Administrare Creșe Brașov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.