Hotărârea nr. 830/2019

Stabilirea taxelor la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov pe anul 2020.

 

HOTĂRÂREA Nr. 830

din data de  10  decembrie  2019

 

 

 

 

Privind: stabilirea taxelor la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov pe anul 2020;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 10 decembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 33.013 din 10.10.2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov, prin care se propune stabilirea taxelor la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brașov pe anul 2020;

Văzând și Referatul nr. 32.431/07.10.2019 privind asigurarea transparenței decizionale de promovare a Proiectului de Hotărâre a Consiliului Local având ca obiect stabilirea taxelor la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brașov pe anul 2020;

Luând în considerare prevederile art. 1, alin. (1) și art. 20, art. 21, art. 21^1 din O.G. nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 2, pct. 55, art. 67, alin. (1), lit. b) și art. 68, alin. (1) și (2) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 273 din 28.06.2017 privind stabilirea taxei pentru furnizarea, la nivel teritorial, a datelor din Registrul Național de Evidență a Persoanelor în sumă de 5 lei/informație/persoană, emisă în conformitate cu prevederile art. 2 din H.G. nr. 387/2005 privind aprobarea bazei de calcul pentru stabilirea taxelor privind furnizarea datelor din Registrul permanent de evidenţă a populaţiei și în baza avizului Ministerului Finanțelor Publice - Direcția Generală Ajutor de Stat nr. 580.449 din 17.05.2017;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 3 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. c), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă următoarele taxe pe anul 2020 pentru soluţionarea în termenul prevăzut de lege a cererilor persoanelor fizice sau juridice care beneficiază de serviciile oferite de Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, potrivit Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, precum şi taxa de urgenţă pentru soluţionarea cererilor şi eliberarea, în termen de maxim 48 de ore de la înregistrarea cererii, a documentelor şi actelor din raza de competenţă :

 

Denumire taxă

Valoare

lei

Taxă pentru prestarea serviciului pentru oficierea căsătoriei în repausul săptămânal, respectiv sâmbăta          

150

Taxă pentru prestarea serviciului pentru oficierea căsătoriei în repausul săptămânal, respectiv duminica        

320

Taxă de permisiune pentru executarea de fotografii/înregistrare video în incinta „Casei Căsătoriilor”                  

40

Taxă  arhivă  pentru procesare documentație la cererea persoanelor fizice/     juridice,  conform atribuțiilor și competențelor legale                                                                       

15

 

 

Denumire taxă

Valoare

lei

Taxă eliberare copii după documentele aflate în arhiva proprie pentru

 fiecare document, cu respectarea legislației în materie    

4

Taxă procesare documentație privind aprobarea transcrierii certificatelor și a extraselor de stare civilă procurate din străinătate înregistrate la autoritățile locale competente, avizarea înscrierii mențiunilor privind statutul civil al persoanelor întocmite de autoritățile străine, procesare documentație dosare schimbare nume/ prenume pe cale administrativă, procesare documentație privind înscrierea numelui de familie ori a  prenumelui retradus sau cu ortografia limbii materne

50

Taxă privind furnizarea datelor din Registrul Național de Evidență a Persoanelor /informație /persoană

5

Taxă de urgență pentru soluționarea cererilor și eliberarea, în termen de maxim 48 ore de la înregistrarea cererii, a documentelor și actelor din raza de competență

200

 

 

Art. 2. Contravaloarea cărţii de identitate, a cărţii de identitate provizorii şi a contravalorii vizei de stabilire a reşedinţei sunt stabilite prin acte normative.

 

 

Art. 3. Taxele nominalizate la art. 1 precum şi  contravaloarea cărţii de identitate,  a cărţii de identitate provizorii şi a contravalorii vizei de stabilire a reşedinţei, stabilită prin acte normative, plătite în beneficiul Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov reprezintă venituri proprii, urmând a fi gestionate în condiţiile legii.

 

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.