Hotărârea nr. 83/2019

Aprobarea listei de partizi reprezentând produse principale, de conservare, accidentale şi secundare care urmează a fi exploatate în anul 2019, a partizilor care constituie rezerva de masă lemnoasă pentru precomptarea produselor accidentale şi a preţurilor de pornire la licitaţie pentru partizile de masă lemnoasă ce vor fi valorificate prin licitaţie publică cu strigare, din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 83

din data de 28  februarie  2019

 

 

 

            Privind: aprobarea listei de partizi reprezentând produse principale, de conservare, accidentale şi secundare care urmează a fi exploatate în anul 2019, a partizilor care constituie rezerva de masă lemnoasă pentru precomptarea produselor accidentale şi a preţurilor de pornire la licitaţie pentru partizile de masă lemnoasă ce vor fi valorificate prin licitaţie publică cu strigare, din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Braşov;

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov, înregistrat cu nr. 13.897/2019, prin care s-a propus aprobarea listei de partizi reprezentând produse principale, de conservare, accidentale şi secundare care urmează a fi exploatate în anul 2019, a partizilor care constituie rezerva de masă lemnoasă pentru precomptarea produselor accidentale şi a preţurilor de pornire la licitaţie pentru partizile de masă lemnoasă ce vor fi valorificate prin licitaţie publică cu strigare, din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Braşov;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 46/2008 - Codul Silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; art. 3, pct. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 1, pct. 26, lit. x), art. 4, alin. (1), art. 6, alin. (1) şi (2), art. 11, alin. (2), art. 20, alin. (5) şi art. 45, alin. (1) din Regulament; ale Ordinului nr. 83 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea Listei preţurilor de referinţă, pe specii şi sortimente, stabilite pentru anul 2019, pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22, alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice; ale H.C.L. nr. 669 din data de 15 noiembrie 2018 privind aprobarea volumului, destinaţiei şi modului de valorificare a masei lemnoase ce se va recolta în anul 2019 din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Braşov; ale Deciziei nr. 3/14.02.2019 a Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., prin care s-a aprobat lista de partizi reprezentând produse principale, de conservare, accidentale şi secundare care urmează a fi exploatate în anul 2019, a partizilor care constituie rezerva de masă lemnoasă pentru precomptarea produselor accidentale şi a preţurilor de pornire la licitaţie pentru partizile de masă lemnoasă ce vor fi valorificate prin licitaţie publică cu strigare, din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Braşov;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c), art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Se aprobă lista de partizi reprezentând produse principale, de conservare, accidentale şi secundare care urmează a fi exploatate în anul 2019, a partizilor care constituie rezerva de masă lemnoasă pentru precomptarea produselor accidentale şi a preţurilor de pornire la licitaţie pentru partizile de masă lemnoasă ce vor fi valorificate prin licitaţie publică cu strigare, din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Braşov, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  // 

 

 

 

-  02  -

           

 

            Art. 2. Partizile neadjudecate la licitaţie, vor fi valorificate prin negociere, conform prevederilor legale, preţul minim de valorificare neputând fi mai mic de preţul de APV calculat conform metodologiei de calcul a preţului de referinţă a masei lemnoase ce se valorifică din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Braşov, aprobată prin H.C.L.

 

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.