Hotărârea nr. 829/2019

Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 37/2011 privind înființarea Poliției Locale Brașov.

HOTĂRÂREA Nr. 829

din data de  10  decembrie  2019

 

 

 

 

Pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 37/2011 privind înființarea Poliției Locale Brașov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 10 decembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 21.139 din 23.11.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;

Văzând Raportul de specialitate al Poliției Locale Braşov, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 37/2011 privind înființarea Poliției Locale Brașov;

Având în vedere Legea Poliției Locale nr. 155/2010 republicată, care prevede la art. 6, lit. ”h” că poliția locală: ”asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi/sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes local, stabilite de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucureşti”;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 102/31.03.2015, republicată conform H.C.L. nr. 111/30.03.2016, în care se precizează faptul că Poliția Locală asigură paza și ordinea publică la obiectivele aflate în proprietatea Municipiului Brașov, la instituțiile și serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local Brașov, precum și paza transporturilor de valori aparținând Municipiului Brașov, pe bază de protocol;

Ținând cont de faptul că în anul 2011 când a fost adoptată Hotărârea nr. 37/2011 privind înființarea Poliției Locale Brașov, aceasta a preluat și contractele de prestări servicii încheiate de Direcția Poliția Comunitară Brașov, iar în momentul de față Poliția Locală Brașov nu mai are în derulare niciun contract de prestări servicii și nu mai realizează venituri proprii;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. g), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se modifică art. 6 din Hotărârea Consiliului Local nr. 37/28.01.2011 privind înfiinţarea Poliţiei Locale  Braşov, şi care va avea următorul cuprins:

Art. 6. Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Poliției Locale Brașov se asigură integral de la bugetul local. 

 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 37/28.01.2011 privind înfiinţarea Poliţiei Locale Braşov, rămân neschimbate.

 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 37/28.01.2011 privind înfiinţarea Poliţiei Locale Braşov, astfel modificată, va fi republicată.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Poliţia Locală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 37 din data de  28  ianuarie  2011

Republicată conform H.C.L. nr. 829 din 10 decembrie 2019

 

 

 

Privind: înfiinţarea Poliţiei Locale Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 10 decembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 21.139 din 23.11.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;

Văzând Raportul de specialitate al Poliției Locale Braşov, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 37/2011 privind înființarea Poliției Locale Brașov;

Având în vedere Legea Poliției Locale nr. 155/2010 republicată, care prevede la art. 6 lit.”h” că poliția locală: ”asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi/sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes local, stabilite de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucureşti”;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 102/31.03.2015, republicată conform H.C.L. nr. 111/30.03.2016, în care se precizează faptul că Poliția Locală asigură paza și ordinea publică la obiectivele aflate în proprietatea Municipiului Brașov, la instituțiile și serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local Brașov, precum și paza transporturilor de valori aparținând Municipiului Brașov, pe bază de protocol;

Ținând cont de faptul că în anul 2011 când a fost adoptată Hotărârea nr. 37/2011 privind înființarea Poliției Locale Brașov, aceasta a preluat și contractele de prestări servicii încheiate de Direcția Poliția Comunitară Brașov, iar în momentul de față Poliția Locală Brașov nu mai are în derulare niciun contract de prestări servicii și nu mai realizează venituri proprii;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. g), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se înfiinţează Poliţia Locală Braşov începând cu data de 01.02.2011, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local Braşov, prin reorganizarea Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov.

 

 

Art. 2. Sediul Poliţiei Locale Braşov se stabileşte în Municipiul Braşov, str. Nicolae Bălcescu nr. 62 - 64.

 

 

Art. 3. Patrimoniul, drepturile şi obligaţiile rezultate din contractele încheiate de Direcţia Poliţia Comunitară Braşov se preiau de către Poliţia Locală Braşov, conform ultimului bilanţ contabil, în baza documentelor încheiate de comisiile de inventariere.

 

 

Art. 4. Posturile şi personalul Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov vor fi preluate de către Poliţia Locală Braşov.

 

 

Art. 5. Organigrama şi statul de funcţii, Regulamentul de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale Braşov vor fi aprobate prin hotărâre a Consiliului Local Braşov.

 

 

Art. 6. Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Poliției Locale Brașov se asigură integral de la bugetul local.

 

 

Art. 7. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local  nr. 44/2005, privind înfiinţarea Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov.

 

 

Art. 8. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Poliţia Comunitară Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.