Hotărârea nr. 826/2019

Aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Adăpostului de Noapte, pentru anul 2020.

HOTĂRÂREA Nr. 826

din data de  10  decembrie  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Adăpostului de Noapte, pentru anul 2020;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 10 decembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 96.355 din 02.12.2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, prin care se propune aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Adăpostului de Noapte, pentru anul 2020;

Având în vedere prevederile art. 42, alin. (1), lit. a), art. 43, alin. (1), art. 59, alin. (1), lit. b şi     art. 136, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale cu modificările și completările ulterioare; ale art. 6, lit. h), art. 18, alin. (1), art. 26, alin. (4) și alin. (5), art. 38, alin. (1), alin. (3), lit. a), lit. b), alin. (4) și alin. (5) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 2 și art. 3, lit. a) din H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale; ale anexei nr. 1, art. 13, alin. (1), alin. (2), lit. c) din H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; ale anexei nr. 5 din Ordinul nr. 29/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale, care prevede la Anexa 5 - Standarde minime de de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca adăposturi de noapte;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. b), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă standardul de cost al serviciilor sociale furnizate în cadrul Adăpostului de Noapte, pentru anul 2020, la suma de 8.813 lei/beneficiar/an.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția de Asistență Socială Brașov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.