Hotărârea nr. 825/2019

Aprobarea alocaţiei zilnice de hrană pentru beneficiarii Centrului Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulator „Sântul Nicolae”.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 825

din data de  10  decembrie  2019

 

 

 

Privind: aprobarea alocaţiei zilnice de hrană pentru beneficiarii Centrului Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulator „Sântul Nicolae”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 10 decembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 97.253 din 03.12.2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistență Socială Braşov, prin care se propune aprobarea alocaţiei zilnice de hrană pentru beneficiarii Centrului Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulator „Sântul Nicolae”;

Având în vedere art. 112 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 1, alin. (1) și alin. (2), din H.G. nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice și Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi M1 STANDARD 3;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. b), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

 

Art. 1. Se aprobă alocația zilnică de hrană pentru beneficiarii Centrului Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulator „Sfântul Nicolae”, în valoare de 7 lei/zi/beneficiar, pentru masa de prânz.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia de Asistență Socială Brașov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.