Hotărârea nr. 824/2019

Aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Centrului Servicii Sociale de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu “Sfântul Nicolae”, pentru anul 2020.

 

HOTĂRÂREA Nr. 824

din data de  10  decembrie  2019

 

 

 

Privind: aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Centrului Servicii Sociale de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu “Sfântul Nicolae”, pentru anul 2020;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 10 decembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 96.341 din 02.12.2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistență Socială Braşov, prin care se propune aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Centrului Servicii Sociale de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu “Sfântul Nicolae”, pentru anul 2020;

Având în vedere prevederile art. 79, alin. (1), alin. (2), art. 83, alin. (1), alin. (2) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale cu modificările și completările ulterioare; ale art. 6, lit. (a), art. 9, alin. (1), lit. a) și lit. f) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 5, alin. (1), alin. (2), alin. (3) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; ale Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; ale Anexei nr. 2 Standardele minime de calitate de cost/an pentru serviciile sociale destinate protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor adulte cu dizabilităţi pct. 10 Standard minim de cost pentru centrele de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu; ale art. (2), art. (3), lit. a) din H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale; ale art.1, alin. (1), art. 3^4, alin (1), art. 3^6, alin. (1), lit. a), art. 50^2, alin. (2) din O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; ale Anexei nr. 6 standarde specifice minime de calitate pentru servicii sociale organizate ca Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi şi Centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilităţi din Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. b), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă standardul de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Centrului Servicii Sociale de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu “Sfântul Nicolae”, pentru anul 2020, la suma de 17.683 lei/an/beneficiar, din care 7.444 lei/an/beneficiar se vor suporta din buget local.

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția de Asistență Socială Brașov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.