Hotărârea nr. 823/2019

Aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Centrului de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc Astra, pentru anul 2020.

 

HOTĂRÂREA Nr. 823

din data de  10  decembrie  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Centrului de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc Astra, pentru anul 2020;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 10 decembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 96.433 din 02.12.2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistență Socială Braşov, prin care se propune aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Centrului de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc Astra, pentru anul 2020;

Având în vedere prevederile art. 42, alin. (1), lit. a), art. 43, alin. (1) şi art. 136, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale cu modificările și completările ulterioare; ale Legii-cadru  nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 2, art. 3, lit. a) din H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale; ale pct. 7 Anexa nr. 1 Standardele minime de cost/an pentru serviciile sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului; ale art. 12, alin. (1), alin. (2), lit. b) din Anexa nr. 2 - Regulament- cadru de organizare și funcționare a serviciului social de zi din H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; ale Anexei 1 Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre de zi pentru copiii în familie şi/sau copiii separaţi sau în risc de separare de părinţi din Ordinul nr. 27/2019 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. b), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă standardul de cost al serviciilor sociale furnizate în cadrul Centrului de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc Astra, pentru anul 2020, la suma de 15.569 lei/beneficiar/an.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov prin Direcția de Asistență Socială Brașov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.