Hotărârea nr. 822/2019

Aprobarea contribuţiei datorată de beneficiari și tipurile de servicii sociale furnizate în cadrul „Centrului de zi de socializare și petrecere a timpului liber (tip club)”.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 822

din data de  10  decembrie  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea contribuţiei datorată de beneficiari și tipurile de servicii sociale furnizate în cadrul „Centrului de zi de socializare și petrecere a timpului liber (tip club)”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 10 decembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 97.213 din 03.12.2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, prin care se propune aprobarea contribuţiei datorată de beneficiari și tipurile de servicii sociale furnizate în cadrul „Centrului de zi de socializare și petrecere a timpului liber (tip club)”;

Având în vedere art. 1, alin. (4), art. 7, alin. (1), lit c) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu completările ulterioare; ale Anexei 2 din H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale; ale art. 1, alin. (3), pct. 5) din O.U.G. nr. 6/2009 privind instituirea indemnizației sociale pentru pensionari, cu modificările și complectările ulterioare; ale Anexei 6 din Ordinul nr. 29/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. b), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Începând cu data de 01.01.2020, se aprobă contribuţia datorată de beneficiarii serviciilor sociale furnizate în cadrul „Centrului de zi de socializare și petrecere a timpului liber (tip club)”, în cuantum de 1 % din indemnizația socială pentru pensionari.

 

 

Art. 2. Începând cu data de 01.01.2020, H.C.L. nr. 118/2018 privind stabilirea contribuției datorată de către beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul „Centrului de zi de socializare şi petrecere a timpului liber (tip club) ” își încetează aplicabilitatea.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia de Asistență Socială Brașov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.