Hotărârea nr. 820/2019

Aprobarea contribuţiei datorată de beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul „Centrului de zi de asistenţă şi recuperare pentru persoane vârstnice”.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 820

din data de  10  decembrie  2019

 

 

 

Privind: aprobarea contribuţiei datorată de beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul „Centrului de zi de asistenţă şi recuperare pentru persoane vârstnice”;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 10 decembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 97.034 din 03.12.2019, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, prin care se propune aprobarea contribuţiei datorată de beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul „Centrului de zi de asistenţă şi recuperare pentru persoane vârstnice”;

Având în vedere art. 6, lit. bb, art. 33, alin. (1), lit. a) - c), art. 36, alin. (1) și alin. 2 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 7, alin. (1), art. 9, alin. (2) şi art. 10 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţă socială a persoanelor vârstnice republicată, cu modificările și completările ulterioare; ale Anexei nr. 2 din H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale; ale Anexei 6 - Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca centre de zi destinate persoanelor adulte din Ordinul nr. 29/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. b), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se aprobă contribuţia datorată de beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul „Centrului de zi de asistenţă şi recuperare pentru persoane vârstnice”, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia de Asistență Socială Brașov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa 1 PHCL Contributie CZARPV.pdf