Hotărârea nr. 82/2019

Aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a trupurilor de păşune „Munţii Cailor”, „Capra Mică” şi „Ciucaş”, aflate în proprietatea privată a Municipiului Braşov şi în administrarea Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 82

din data de 28  februarie  2019

 

 

 

            Privind: aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a trupurilor de păşune „Munţii Cailor”, „Capra Mică” şi „Ciucaş”, aflate în proprietatea privată a Municipiului Braşov şi în administrarea Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov;

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., înregistrat cu nr. 13.898/2019, prin care s-a propus aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a trupurilor de păşune Munţii Cailor, Capra Mică şi Ciucaş, aflate în proprietatea privată a Municipiului Braşov şi în administrarea Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A.;

            Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale Hotărârii de Guvern nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2013; ale Ordinului nr. 407/2013 privind aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor, cu modificările ulterioare; ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Braşov nr. 587 din 24.09.2010 privind darea în administrare către Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. a păşunilor proprietatea Municipiului Braşov, situate pe raza Municipiului Săcele; ale Deciziei nr. 4/14.02.2019 a Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. prin care s-a propus închirierea, prin licitaţie publică, a trupurilor de păşune „Munţii Cailor”, „Capra Mică” şi „Ciucaş”, aflate în proprietatea privată Municipiului Braşov şi în administrarea Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A.;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. b), art. 45, alin. (3), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b), art. 117, alin. (1), lit. a) şi art. 123, alin. (1), alin. (2) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. (1) Se aprobă închirierea, prin licitaţie publică, cu strigare, a trupurilor de păşune „Munţii Cailor”, „Capra Mică” şi „Ciucaş”, aflate în proprietatea privată a Municipiului Braşov şi în administrarea Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A.

                        (2) Durata închirierii va fi de 7 ani, începând cu data semnării contractului.

                        (3) Preţul de pornire la licitaţie se va stabili de Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A., după primirea, conform legii, a datelor necesare în vederea stabilirii preţului de pornire.

 

            Art. 2. Se împuterniceşte Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A., să întocmească caietul de sarcini, să desfăşoare procedura de licitaţie şi să încheie cu ofertanţii câştigători contracte de închiriere.

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.