Hotărârea nr. 818/2019

Aprobarea contribuţiei datorată de beneficiari și tipurile de servicii sociale furnizate în cadrul „Unităţii de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice”, pentru anul 2020.

 

HOTĂRÂREA Nr. 818

din data de  10  decembrie  2019

 

 

 

Privind: aprobarea contribuţiei datorată de beneficiari și tipurile de servicii sociale furnizate în cadrul „Unităţii de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice”, pentru anul 2020;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 10 decembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 96.990 din 03.12.2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, prin care se propune aprobarea contribuţiei datorată de beneficiari și tipurile de servicii sociale furnizate în cadrul „Unităţii de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice”, pentru anul 2020;

Având în vedere art. 31, alin. (1) și alin. (2), art. 32, alin. (1), lit. a) și b), alin. (2), alin. (3), art. 36, alin. (1) și (2) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările ulterioare; ale art. 1, alin. (4), art. 3, lit. a) - e), art. 8, lit. a), art. 9, alin. (1) și (2), art. 10 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu completările ulterioare; ale Anexei 3 din H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale; ale Anexei 8 din Ordinul nr. 29/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. b), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă contribuţia datorată de beneficiarii serviciilor sociale furnizate în cadrul „Unităţii de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice”, pentru anul 2020, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Se aprobă tipurile de servicii sociale furnizate în cadrul „Unităţii de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice”, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia de Asistență Socială Brașov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa 1 PHCL Contributie UIDPV.pdf
  • Anexa 2 PHCL Contributie UIDPV TIPURI DE ACTIVITATI.pdf