Hotărârea nr. 816/2019

Stabilirea contribuţiei zilnice de întreținere datorată pentru serviciile sociale acordate în cadrul Centrului de tip Respiro pentru Persoane Vârstnice, pentru anul 2020.

HOTĂRÂREA Nr. 816

din data de  10  decembrie  2019

 

 

 

 

Privind: stabilirea contribuţiei zilnice de întreținere datorată pentru serviciile sociale acordate în cadrul Centrului de tip Respiro pentru Persoane Vârstnice, pentru anul 2020;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 10 decembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 97.236 din data de 03.12.2019, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, prin care se propune stabilirea contribuţiei zilnice de întreținere datorată pentru serviciile sociale acordate în cadrul Centrului de tip Respiro pentru Persoane Vârstnice, pentru anul 2020;

Având în vedere prevederile art. 42, alin. (1), lit. a), art. 43, alin. 1 şi art. 136, alin. 1,     lit. a) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale cu modificările şi completările ulterioare; ale  art. 7, alin. (1), lit. b), art. 18, alin. (2), (3) și (5), lit. a), lit. b), lit. c) şi art. 25, alin. (1), (2) şi (4) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 2, art. 3, lit. a), art. 5, alin. (2) şi anexa 3 din H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale; ale art. 8, alin. (2) și art. 13, alin. (1) din H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale și Modulul VI, Standardul 2, S2.1 din anexa 1 Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice, aplicabile următoarelor categorii de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin H.G. nr. 867/2015, cu modificările şi completările ulterioare: cămine pentru persoane vârstnice, cod 8730 CR-V-I, centre de tip respiro, centre de criză, cod 8730 CR-V-II, centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă persoane dependente, cod 8730 CR-PD-I şi cod 8790 CR-PD-II a Ordinului nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. b), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se stabileşte contribuţia zilnică de întreținere datorată pentru serviciile sociale acordate în cadrul Centrului de tip Respiro pentru Persoane Vârstnice, pentru anul 2020, după cum urmează:

- 129 lei/zi pentru persoane vârstnice dependente.

- 87 lei/zi pentru persoane vârstnice semidependente.

 

Art. 2. Se aprobă metodologia de calcul a contribuţiei zilnice de întreţinere datorată pentru serviciile sociale acordate în cadrul Centrului de tip Respiro pentru Persoane Vârstnice, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia de Asistență Socială Braşov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa Proiect de HCL stabilirea contributiei zilnice Respiro PV.pdf