Hotărârea nr. 815/2019

Aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Centrului de tip Respiro pentru Persoane Vârstnice, pentru anul 2020.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 815

din data de  10  decembrie  2019

 

 

 

Privind: aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Centrului de tip Respiro pentru Persoane Vârstnice, pentru anul 2020;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 10 decembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 96.331 din 02.12.2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, prin care se propune aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Centrului de tip Respiro pentru Persoane Vârstnice, pentru anul 2020;

Având în vedere prevederile art. 42, alin. (1), lit. a), art. 43, alin. (1) şi art. 136, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 7, alin. (1), lit. b), art. 18, alin. (2), alin. (3), lit. a), b), c) și art. 25, alin. (1), alin. (2) și alin. (4) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 6, lit. h), art. 18, alin. (1), art. 26, alin. (4) și alin. (5), art. 38, alin. (1), alin. (3), lit. a), lit. b),  alin. (4) și alin. (5) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 2, art. 3, lit. a), anexa nr. 3 din H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale; ale art. 8, art. 13, alin. (1) din H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor - cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; ale anexei nr. 1 la Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare; ale art. 5,   alin. (4), anexa 2 Regulament-cadru de organizare și funcționare al direcției de asistență socială organizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor şi oraşelor din H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare; ale H.G. nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice; ale Anexei nr. 1 - Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice din Ordinul nr. 29/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale, care prevede la Anexa 1 - Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. b), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă standardul de cost pentru serviciile sociale furnizate Centrului de tip Respiro pentru persoane vârstnice, pentru anul 2020 după cum urmează:

- 47.040 lei/beneficiar/an pentru persoanele vârstnice dependente;

- 31.848 lei/beneficiar/an pentru persoanele vârstnice semidependente;

 

Art. 2. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția de Asistență Socială Brașov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.