Hotărârea nr. 814/2019

Aprobarea metodologiei de calcul a contribuției lunare de întreținere datorată pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice.

 

HOTĂRÂREA Nr. 814

din data de  10  decembrie  2019

 

 

 

Privind: aprobarea metodologiei de calcul a contribuției lunare de întreținere datorată pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 10 decembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 97.099 din 03.12.2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, prin care se propune aprobarea metodologiei de calcul a contribuției lunare de întreținere datorată pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice;

Având în vedere prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2), art. 93, art. 101, alin. (1), (2),  lit. b) și    art. 36, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările ulterioare; ale art. 1, alin. (1), art. 7, alin. (1), lit. b),  art. 10, art. 24 alin. (1), (2) şi art. 25, alin (1), (4), (5), (5^1), (5^2), (5^3), (6), (7), (8) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 2, art. 3, lit. a), art. 5, alin. (2), art. 8 din H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale, anexa 1 a Ordinului nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. b), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă metodologia de calcul a contribuției lunare de întreținere datorată pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov prin Direcţia de Asistență Socială Braşov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa 1 Metodologie Contributie CPV 2020.pdf