Hotărârea nr. 811/2019

Aprobarea actului adițional la protocolul de colaborare dintre Direcţia de Asistență Socială Braşov şi Arhiepiscopia Ortodoxă Română Sibiu, aprobat prin H.C.L. nr. 307/2019.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 811

din data de  10  decembrie  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea actului adițional la protocolul de colaborare dintre Direcţia de Asistență Socială Braşov şi Arhiepiscopia Ortodoxă Română Sibiu, aprobat prin H.C.L.       nr. 307/2019;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 10 decembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 95.469 din 28.11.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistență Socială Braşov, prin care se propune aprobarea actului adițional la protocolul de colaborare dintre Direcţia de Asistență Socială Braşov şi Arhiepiscopia Ortodoxă Română Sibiu, aprobat prin H.C.L. nr. 307/2019;

Având în vedere prevederile art. 350, art. 351 și art. 352 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale H.C.L. nr. 307/2019 privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Direcţia de Asistență Socială Braşov şi Arhiepiscopia Ortodoxă Română Sibiu;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), lit. d), alin. (6), lit. a), alin. (7), lit. b), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

 

Art. 1. Se aprobă actul adițional la protocolul de colaborare dintre Direcţia de Asistență Socială Braşov şi Arhiepiscopia Ortodoxă Română Sibiu, aprobat prin H.C.L. nr. 307/2019 conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia de Asistenţă Socială Braşov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa 1 PHCL Act Aditional Protocol Arhiepiscopie.docx