Hotărârea nr. 81/2019

Modificarea H.C.L. nr. 663/2018 privind implementarea la nivelul Municipiului Braşov a proiectului „Bunicii în siguranţă - Sistem de teleasistenţă”.

 

HOTĂRÂREA Nr. 81

din data de 28  februarie  2019

 

 

            Privind: modificarea H.C.L. nr. 663/2018 privind implementarea la nivelul Municipiului Braşov a proiectului „Bunicii în siguranţă - Sistem de teleasistenţă”;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov, înregistrat cu nr. 14.431/2019, prin care s-a propus modificarea H.C.L.                  nr. 663/2018 privind implementarea la nivelul Municipiului Braşov a proiectului „Bunicii în siguranţă - Sistem de teleasistenţă”;

            Având în vedere prevederile art. 92, alin. (1) şi alin. (2), art. 95, alin. (1) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; art. 1, art. 21, alin. (2), lit. c) din Legea              nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; art. 3, alin. (2), lit. c) şi lit. d), art. 8, alin. (5), lit. a) din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare; Strategia naţională pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice 2015-2020; H.C.L. nr. 191/2013 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din municipiul Braşov pentru perioada 2013 - 2018, anexa nr. 1;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 2, art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se modifică art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 663/2018 şi care va avea următorul cuprins:

            ”Se aprobă metodologia de acordare a teleasistenţei la domiciliu personalelor vârstnice în cadrul proiectului ”Bunicii în siguranţă”, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre”.

 

            Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 663/2018 privind implementarea la nivelul Municipiului Braşov a proiectului „Bunicii în siguranţă - Sistem de teleasistenţă”, rămân neschimbate.

 

            Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 663/2018 privind implementarea la nivelul Municipiului Braşov a proiectului „Bunicii în siguranţă - Sistem de teleasistenţă”, astfel modificată, va fi republicată.

 

            Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Asistenţă Socială Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 663 din data de 15  noiembrie  2018

Republicată conform H.C.L. nr. 81 din data de 28 februarie 2019

 

 

 

 

            Privind: implementarea la nivelul Municipiului Braşov a proiectului „Bunicii în siguranţă - Sistem de teleasistenţă”;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară în data de 15 noiembrie 2018;

Analizând la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de Specialitate al Centrului Asistenţă Comunitară din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov, înregistrat cu nr. 98.792/2018, privind implementarea la nivelul Municipiului Braşov a proiectului „Bunicii în siguranţă - Sistem de teleasistenţă”;

            Având în vedere prevederile art. 92, alin. (1) şi alin. (2), art. 95, alin. (1) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; art. 1, art. 21, alin. (2), lit. c) din Legea         nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; art. 3, alin. (2), lit. c) şi lit. d), art. 8, alin. (5), lit. a) din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare; Strategia naţională pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice 2015-2020; H.C.L. nr. 191/2013 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din municipiul Braşov pentru perioada 2013 - 2018, anexa nr. 1;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 2, art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă implementarea la nivelul Municipiului Braşov a proiectului „Bunicii în siguranţă - Sistem de teleasistenţă” de către Direcţia de Asistenţă Socială Braşov, în nume propriu sau în parteneriat cu furnizori privaţi de servicii sociale.

 

            Art. 2. Se aprobă metodologia de acordare a teleasistenţei la domiciliu personalelor vârstnice în cadrul proiectului ”Bunicii în siguranţă”, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 3. Finanţarea proiectului „Bunicii în siguranţă - Sistem de teleasistenţă” se asigură din bugetul local al Municipiului Braşov, prin bugetul de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov.

 

            Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Asistenţă Socială Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.