Hotărârea nr. 809/2019

Aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2020 o locuinţă socială.

 

HOTĂRÂREA Nr. 809

din data de  10  decembrie  2019

 

 

 

Privind: aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2020 o locuinţă socială;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 10 decembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 93.479 din 27.11.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;

Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistență Socială Braşov, prin care se propune aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2020 o locuinţă socială;

Având în vedere prevederile art. 42 şi art. 43 din Legea nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 21, alin. (1) şi (2) din Anexa la H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii locuinţei  nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare; ale H.C.L. nr. 510/2004 privind instrumentarea solicitărilor de locuinţe sociale şi verificarea condiţiilor de eligibilitate pe perioada de valabilitate a contractului de închiriere, republicată; ale H.C.L. nr. 552/2019 privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuinţelor sociale şi actele justificative necesare întocmirii dosarului solicitantului pentru anul 2019, republicată; ale H.C.L. nr. 254/2018 privind aprobarea constituirii Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale şi ale H.C.L. nr. 580/2018 privind aprobarea Regulamentului privind repartizarea şi închirierea locuinţelor sociale aparţinând Municipiului Braşov, republicată;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. b), lit. q), art. 139, alin (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

 

 

Art. 1. Se aprobă lista cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2020 o locuinţă socială, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia de Asistenţă Socială Braşov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa 1 Proiect HCL Lista solicitanti locuinta.xls