Hotărârea nr. 808/2019

Revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 543 din 30.08.2019 privind majorarea cu 400 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul din Braşov, Str. Horia nr. 10, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

HOTĂRÂREA Nr. 808

din data de  10  decembrie  2019

 

 

 

 

Pentru: revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 543 din 30.08.2019 privind majorarea cu 400 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul din Braşov, Str. Horia nr. 10, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 10 decembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 545.560 din 04.12.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Fiscale Braşov, prin care se propune revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 543 din 30.08.2019 privind majorarea cu 400 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul din Braşov, Str. Horia nr. 10, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

Văzând Procesul - Verbal de Constatare nr. 540.353/28.11.2019 prin care s-a constatat efectuarea lucrărilor de reparații la imobilul situat în Brașov, str. Horia nr. 10, aflat în proprietatea D-nei Kispal Gizela;

Având în vedere prevederile art. 489, alin. 5 - 8 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare și punctul 168 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Codului Fiscal, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7,   alin. (4) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. c), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 543 din 30.08.2019 privind majorarea cu 400 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul din Braşov, Str. Horia nr. 10, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Fiscală Brașov,va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.