Hotărârea nr. 807/2019

Aprobarea contului de execuţie al bugetului Municipiului Braşov la data de 30.11.2019.

 

HOTĂRÂREA Nr. 807

din data de  10  decembrie  2019

 

 

 

Privind: aprobarea contului de execuţie al bugetului Municipiului Braşov la data de 30.11.2019;

 

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 10 decembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 113.748 din 26.11.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcţiei Economice, prin care se propune aprobarea contului de execuţie al bugetului Municipiului Braşov la data de 30.11.2019;

Având în vedere prevederile art. 49, alin. (12) şi alin. (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. a), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. (1) Se aprobă contul de execuţie al bugetului local la data de 30.11.2019 în sumă de 621.179.140,00 lei plan şi 635.613.095,31 lei încasări - pe partea de venituri şi în sumă de 918.370.440,00 lei plan şi 562.264.927,00 lei plăţi - pe partea de cheltuieli, detaliate astfel:

- pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă de 564.727.700,00 lei plan şi 509.005.977,57 lei încasări, iar cheltuielile sunt în sumă de 578.727.700,00 lei plan şi 441.831.606,82 lei plăţi.

- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 56.451.440,00 lei plan şi 126.607.117,74 lei încasări, din care 26.607.117,74 lei venituri și 100.000.000,00 lei excedentul anului precedent, iar cheltuielile sunt în sumă de 339.642.740,00 lei plan şi 120.433.320,18 lei plăţi.

(2) Detalierea bugetului şi a fiecărei secţiuni a bugetului local pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate se regăseşte în anexa nr. 1 - Raportul Ministerului Finanțelor Publice de execuție bugetară agregat la nivel de ordonator principal de credite, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. (1) Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii la data de 30.11.2019 în sumă de 180.293.380,00 lei plan şi 169.287.197,29 lei încasări - pe partea de venituri, din care 167.232.477,66 lei venituri și 2.054.719,63 lei excedentul anului precedent şi în sumă de 196.557.370,00 lei plan şi 146.732.925,95 lei plăţi - pe partea de cheltuieli, detaliate astfel:

- pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă de 156.833.480,00 lei plan şi 148.835.121,33 lei încasări, din care 147.089.577,66 lei venituri și 1.745.543,67 lei excedentul anului precedent, iar cheltuielile sunt în sumă de 162.517.100,00 lei plan şi 131.946.684,84 lei plăţi.

- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 23.459.900,00 lei plan şi 20.452.075,96 lei încasări, din care 20.142.900,00 lei venituri și 309.175,96 lei excedentul anului precedent, iar cheltuielile sunt în sumă de 34.040.270,00 lei plan şi 14.786.241,11 lei plăţi.

       (2) Detalierea bugetului şi a fiecărei secţiuni a bugetului pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate se regăseşte în anexa nr. 2 - Raportul Ministerului Finanțelor Publice de execuție bugetară agregat la nivel de ordonator principal de credite, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. (1) Se aprobă contul de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile la data de 30.11.2019 în sumă de 188.000,00 lei plan şi 128.045,13 lei încasări - pe partea de venituri şi în sumă de 188.000,00 lei plan şi 100.976,01 lei plăţi - pe partea de cheltuieli, detaliate astfel:

- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 188.000,00 lei plan şi 128.045,13 lei încasări, iar cheltuielile sunt în sumă de 188.000,00 lei plan şi 100.976,01 lei plăţi.

(2) Detalierea bugetului pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate se regăseşte în anexa nr. 3 - Raportul Ministerului Finanțelor Publice de execuție bugetară agregat la nivel de ordonator principal de credite, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Economică, Serviciul Buget - C.F.P., va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • CONT EXECUTIE 30.11.2019_ANEXE LA HCL.pdf