Hotărârea nr. 805/2019

Asigurarea finanţării lucrărilor de reabilitare a faţadelor imobilelor din Municipiul Braşov locuite de grupuri de persoane aflate în nevoie socială.

HOTĂRÂREA Nr. 805

din data de  15  noiembrie  2019

 

 

 

 

Privind: asigurarea finanţării lucrărilor de reabilitare a faţadelor imobilelor din Municipiul Braşov locuite de grupuri de persoane aflate în nevoie socială;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință extraordinară la data de 15 noiembrie 2019;

Analizând, Referatul de aprobare nr. 108.454 din 13.11.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Investiții din cadrul Direcției Tehnice, prin care se propune asigurarea finanţării lucrărilor de reabilitare a faţadelor imobilelor din Municipiul Braşov locuite de grupuri de persoane aflate în nevoie socială;

Având în vedere prevederile art. 13, alin. (1), lit. a), alin. (2) din Legea nr. 153/2011 privind măsurile de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 2 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. d), alin. (4), lit. d), alin. (7), lit. i),  art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. (1) Se aprobă asigurarea finanţării lucrărilor de reabilitare faţade la imobilele din Municipiul Braşov evidenţiate în Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, precum şi în limita fondurilor aprobate prin H.C.L. nr. 200/30 martie 2012 republicată.

  • Categoriile de beneficiari eligibili sunt asociaţiile de proprietari şi/sau proprietariiimobilelor arătate la Art. 1.
  • Categoriile de activităţi eligibile sunt prevăzute în Legea nr.153/2011 privind măsurile de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare.
  • Cotele de cofinanţare care revin beneficiarilor eligibili se vor prelua integral de către Municipiul Braşov.
  • Pentru beneficiarii neeligibili cotele de cofinanţare se vor recupera din fondul de reparaţii al Asociaţiei de Proprietari sau din contribuţia proprietarilor, după caz.
  • Cofinanţarea se asigură integral pentru toate categoriile de lucrări de intervenţie din bugetul local şi alte fonduri legal constituite cu această destinaţie de către Municipiul Braşov.
  • În cazul în care cotele de cofinanţare ale beneficiarilor neeligibili nu au fost integral recuperate din fondul de reparaţii al Asociaţiilor de Proprietari sau din contribuţia proprietarilor până la recepţia finală a lucrărilor, recuperarea sumelor rămase se realizează prin stabilirea, prin hotărârea consiliului local, a unei taxe pentru creşterea calităţii arhitecturale ambientale a clădirilor.

 

Art. 2. Schema proprie de finanţare este stabilită conform Anexei nr. 2, parte integrantă la prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii, Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală prin Serviciul Relații cu Asociațiile de Proprietari și Direcţia Fiscală Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa 1 .pdf
  • Anexa 2 .pdf