Hotărârea nr. 802/2019

Darea în administrare către Serviciul Public Local Salvamont, Agrement și Parking a bunurilor situate în Poiana Brașov cu destinația de adăpost pentru utilaje și echipament domeniul schiabil.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 802

din data de  15  noiembrie  2019

 

 

 

 

Privind: darea în administrare către Serviciul Public Local Salvamont, Agrement și Parking a bunurilor situate în Poiana Brașov cu destinația de adăpost pentru utilaje și echipament domeniul schiabil;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință extraordinară la data de 15 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 105.902 din 2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune darea în administrare către Serviciul Public Local Salvamont, Agrement și Parking a bunurilor situate în Poiana Brașov cu destinația de adăpost pentru utilaje și echipament domeniul schiabil;

Având în vedere prevederile art. 867 - 870 din Codul Civil;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 108, art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) și art. 299 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă darea în administrare către Serviciul Public Local Salvamont, Agrement și Parking a bunurilor situate în Poiana Brașov identificate conform Fișei mijlocului fix cu număr de inventar 110246 și valoarea de inventar 172.801,79 lei, pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire cu acordul părților.

 

 

Art. 2. Destinația bunurilor identificate la art. 1 va fi de Adăpost pentru utilaje și echipament domeniu schiabil pentru Serviciul Public Local Salvamont, Agrement și Parking.

 

 

Art. 3. Imobilul va fi dat în administrare prin protocol de predare-primire în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

 

 

Art. 4. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.