Hotărârea nr. 801/2019

Preluarea din domeniul public al Statului Român și din concesiunea Companiei Națională de Căi Ferate ,,C.F.R.” S.A. în domeniul public al Municipiului Brașov și în administrarea Consiliului Local Brașov a imobilului situat în Brașov Pod rutier peste Timișul Sec.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 801

din data de  15  noiembrie  2019

 

 

 

Privind: preluarea din domeniul public al Statului Român și din concesiunea Companiei Națională de Căi Ferate ,,C.F.R.” S.A. în domeniul public al Municipiului Brașov și în administrarea Consiliului Local Brașov a imobilului situat în Brașov Pod rutier peste Timișul Sec;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință extraordinară la data de 15 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 105.893 din 07.11.2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune preluarea din domeniul public al Statului Român și din concesiunea Companiei Națională de Căi Ferate ,,C.F.R.” S.A. în domeniul public al Municipiului Brașov și în administrarea Consiliului Local Brașov a imobilului situat în Brașov Pod rutier peste Timișul Sec;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3, lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a),  art. 243, alin. (1), lit. a)  și   art. 292 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se solicită Guvernului transmiterea imobilului pod peste Timișul Sec, respectiv - Pod șosea km 4+0,16 situat în Brașov, str. Timișul Sec, din domeniul public al Statului Român și din concesiunea Companiei Națională de Căi Ferate ,,C.F.R.” S.A. în domeniul public al Municipiului Brașov și în administrarea Consiliului Local Brașov, și se declară imobilul din bun de interes public național în bun de interes public local.

 

Art. 2. După preluare, imobilul prevăzut la art. 1 se utilizează ca și parte componentă a rețelei de drumuri de interes public local.

 

Art. 3. Predarea-preluarea imobilului ce face obiectul prezentei se face pe bază de protocol încheiat între Compania Națională de Căi Ferate ,,C.F.R.” S.A prin Sucursala Regională de Căi Ferate Brașov și Municipiul Brașov prin structurile de specialitate din subordine, în temeiul prevăzut în hotărârea Guvernului de transmitere.

 

Art. 4. Odată cu adoptarea prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 591/2017 îşi încetează aplicabilitatea.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.