Hotărârea nr. 80/2019

Aprobarea modificării H.C.L. nr. 771/2018 privind aprobarea contribuţiei datorată de beneficiari şi tipurile de servicii sociale furnizate în cadrul „Unităţii de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice”, pentru anul 2019.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 80

din data de 28  februarie  2019

 

 

 

            Privind: aprobarea modificării H.C.L. nr. 771/2018 privind aprobarea contribuţiei datorată de beneficiari şi tipurile de servicii sociale furnizate în cadrul „Unităţii de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice”, pentru anul 2019;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov, înregistrat cu nr. 14.421/2019, privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 771/2018 privind aprobarea contribuţiei datorată de beneficiari şi tipurile de servicii sociale furnizate în cadrul „Unităţii de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice”, pentru anul 2019;

            Având în vedere art. 6 lit. bb, art. 31, alin. (1) şi alin. (2), art. 32, alin. (1), lit. a) şi b), alin. (2), alin. (3), art. 36, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările ulterioare,      3, lit. a) - e), art. 8, lit. a), art. 10, art. 29 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu completările ulterioare; Anexa 3 din H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale; Anexa nr. 4 Standardele minime de cost/an pentru serviciile sociale destinate îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice din H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale; Anexa 8 din Ordinul nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 2, art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Începând cu data de 01 martie 2019 se aprobă modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 771 din 21 decembrie 2018 privind aprobarea contribuţiei datorată de beneficiari şi tipurile de servicii sociale furnizate în cadrul „Unităţii de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice”, pentru anul 2019, conform anexelor nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.

 

            Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 771 din 21 decembrie 2018 privind aprobarea contribuţiei datorată de beneficiari şi tipurile de servicii sociale furnizate în cadrul „Unităţii de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice”, pentru anul 2019, rămân neschimbate.

 

            Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 771 din 21 decembrie 2018 privind aprobarea contribuţiei datorată de beneficiari şi tipurile de servicii sociale furnizate în cadrul „Unităţii de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice”, pentru anul 2019, astfel modificată, va fi republicată.

 

            Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Asistenţă Socială Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 771 din data de 21  decembrie  2018

Republicată conform H.C.L. nr. 80 din 28 februarie 2019

 

 

 

            Privind: aprobarea contribuţiei datorată de beneficiari şi tipurile de servicii sociale furnizate în cadrul „Unităţii de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice”, pentru anul 2019;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 21 decembrie 2018;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov, înregistrat cu nr. 111.194/2018, privind aprobarea contribuţiei datorată de beneficiari şi tipurile de servicii sociale furnizate în cadrul „Unităţii de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice”, pentru anul 2019;

            Având în vedere art. 6 lit. bb, art. 31, alin. (1) şi alin. (2), art. 32, alin. (1), lit. a) şi b), alin. (2), alin. (3), art. 36, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările ulterioare, art. 3, lit. a) - e), art. 8, lit. a), art. 10, art. 29 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu completările ulterioare; Anexa 3 din H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale; Anexa nr. 4 Standardele minime de cost/an pentru serviciile sociale destinate îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice din H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale; Anexa 8 din Ordinul nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 2, art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă contribuţia datorată de beneficiarii serviciilor sociale furnizate în cadrul „Unităţii de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice”, pentru anul 2019, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 2. Se aprobă tipurile de servicii sociale furnizate în cadrul „Unităţii de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice”, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Asistenţă Socială Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.