Hotărârea nr. 8/2019

Stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din Direcţia de Asistenţă Socială Braşov, instituţie în subordinea Consiliului Local Braşov, începând cu data de 01.01.2019.

 

HOTĂRÂREA Nr. 8

din data de 28  ianuarie  2019

 

 

 

 

            Privind: stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din Direcţia de Asistenţă Socială Braşov, instituţie în subordinea Consiliului Local Braşov, începând cu data de 01.01.2019;

 

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 ianuarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov, înregistrat cu nr. 4.904/2019, prin care s-a propus stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie” din Direcţia de Asistenţă Socială Braşov, începând cu data de 01.01.2019;

            Având în vedere art. 112, alin. 1, art. 113, alin. 1, alin. 3 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale cu modificările şi completările ulterioare; art. 3, alin. 1 şi alin. 4, art. 8, alin. 1, art. 10, alin. 1 - 6, art. 11, alin. 1 - 4, art. 38, alin. 1, alin. 4, alin. 6 şi alin. 7 din Legea-cadru              nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; anexa nr. 2, art. 1 din H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare; art. 1, alin. 1 şi art. 2 din H.G. nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; Cap. II, art. 34 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene; H.C.L. nr. 71/2003 privind înfiinţarea şi organizarea DAS Braşov republicată şi H.C.L. nr. 186/2018 privind aprobarea schimbării denumirii Direcţiei de Servicii Sociale Braşov în Direcţia de Asistenţă Socială Braşov;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. b), alin. 6, lit. a), pct. 2, art. 45, alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

            Art. 1. Începând cu data de 01.01.2019 se aprobă salariile de bază şi coeficienţii aferenţi pentru funcţiile publice şi contractuale prevăzute în Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare Anexa VIII Familia ocupaţională de funcţii bugetare “Administraţie” din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov, conform Anexei 1 şi Anexei 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

 

  // 

 

-   02   -

 

 

            Art. 2. Salariile de bază aferente gradaţiei 0 pentru funcţiile prevăzute în Anexa 1 şi Anexa 2 se determină prin înmulţirea coeficienţilor prevăzuţi pentru fiecare funcţie, cu salariul de bază minim brut pe ţară, garantat în plată.

            Salariile de bază pentru gradaţiile de vechime de la 1 - 5 ale funcţiilor de execuţie se determină prin majorarea salariilor de bază stabilite pentru gradaţia 0, în condiţiile şi cotele procentuale prevăzute la art. 10 din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

            Art. 3. Începând cu data de 01.01.2019, salariile de bază pentru funcţiile contractuale prevăzute în Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare Anexa II Familia ocupaţională de funcţii bugetare „Sănătate şi asistenţă socială“, din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov, se acordă potrivit prevederilor din legea menţionată.

 

 

            Art. 4. Salariile de bază se stabilesc potrivit prevederilor prezentei hotărâri, astfel încât, împreună cu indemnizaţiile lunare şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare să se încadreze în fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuieli de personal, în vederea realizării obiectivelor, programelor şi proiectelor ce revin instituţiei, potrivit legii.

 

 

            Art. 5. Începând cu data de 01.01.2019 încetează aplicabilitatea Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi/sau personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, începând cu data de 01.01.2018, din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov, instituţie publică în subordinea Consiliului Local Braşov.

 

 

            Art. 6. Directorul general al Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov, în calitate de ordonator de credite, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.