Hotărârea nr. 799/2019

Neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea cotei părţi de 1/3 din imobilului situat în Braşov, str. Lungă nr. 33, deţinută de RICAN TUNDE CLARA.

 

HOTĂRÂREA Nr. 799

din data de  15  noiembrie  2019

 

 

 

 

Privind: neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea cotei părţi de 1/3 din imobilului situat în Braşov, str. Lungă nr. 33, deţinută de RICAN TUNDE CLARA;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință extraordinară la data de 15 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 105.890 din 2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea cotei părţi de 1/3 din imobilului situat în Braşov, str. Lungă nr. 33, deţinută de RICAN TUNDE CLARA;

Văzând adresa nr. 96.025 din 14 octombrie 2019 prin care numita Rican Tunde Clara, solicită Consiliului Local exercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea cotei părţi de 1/3 din imobilului situat în Braşov, str. Lungă nr. 33, înscris în C.F. nr. 120952 Braşov şi C.F. nr. 112961 Braşov, casă, monument istoric-datare cca. 1800 poz. 286, LMI 2015 cod-BV-II-m-B-11435, pentru preţul de 53.000 Euro;

Având în vedere prevederile art. 4, alin. (4), alin. (8) şi alin. (9) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (2), art. 154, alin. (1),   alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov nu-şi exercită dreptul de preemţiune pentru cumpărarea cotei părţi de 1/3 din imobilului situat în Braşov, str. Lungă nr. 33, înscris în C.F. nr. 120952 Braşov şi C.F. nr. 112961 Braşov, casă, monument istoric - datare cca. 1800 poz. 286, LMI 2015 cod-BV-II-m-B-11435, deţinut de numita RICAN TUNDE CLARA.

 

Art. 2. Prezenta hotărâre nu reprezintă o certificare a proprietăţii, iar verificarea condiţiilor de legalitate privind vânzarea monumentului istoric (interdicţia de înstrăinare, ipoteci, drepturi de privilegiu, grevare de sarcini), rămâne în sarcina întocmitorului actului de înstrăinare.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.