Hotărârea nr. 798/2019

Documentaţia de urbanism “P.U.D. - Construire două locuinţe individuale şi împrejmuire teren, str. Merilor nr. 3 M 3 Braşov”, beneficiari Drilea Adina Roxana, Busurcă Serghei şi Busurcă Livia.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 798

din data de  15  noiembrie  2019

 

 

 

 

Privind: documentaţia de urbanism “P.U.D. - Construire două locuinţe individuale şi împrejmuire teren, str. Merilor nr. 3 M 3 Braşov”, beneficiari Drilea Adina Roxana, Busurcă Serghei şi Busurcă Livia;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință extraordinară la data de 15 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 95.592/2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Amenajarea Teritoriului și Gestiune Date Urbane din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune aprobarea documentaţiei de urbanism “P.U.D. - Construire două locuinţe individuale şi împrejmuire teren, str.Merilor nr. 3 M 3 Braşov, beneficiari Drilea Adina Roxana, Busurcă Serghei şi Busurcă Livia;

Luând în considerare Avizul Arhitectului Şef, emis în baza hotărârii Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism nr. 91 din data de 05.11.2019, prin care s-a avizat documentaţia de urbanism “P.U.D. - Construire două locuinţe individuale şi împrejmuire teren, str. Merilor nr. 3 M 3 Braşov”;

Văzând Raportul informării şi consultării publicului nr. 8904/2019, întocmit de Direcţia Arhitect Şef privind parcurgerea procedurii de informare şi consultare a publicului, privind fundamentarea documentaţiei de urbanism “P.U.D. - Construire două locuinţe individuale şi împrejmuire teren, str. Merilor nr. 3 M 3 Braşov”, din care reiese că nu sunt obiecţiuni;

Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. c), art. 48, art. 50 şi art. 56, alin. 1 şi alin. 4 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 2 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. e), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. - Construire două locuinţe individuale şi împrejmuire teren, str. Merilor nr. 3 M 3 Braşov, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Perioada de valabilitate a documentaţiei P.U.D. - este de 2 ani de la data aprobării.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • PUD Drilea.pdf