Hotărârea nr. 797/2019

Aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiții Complex Multifuncțional Sală Polivalentă Brașov.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 797

din data de  15  noiembrie  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiții Complex Multifuncțional Sală Polivalentă Brașov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință extraordinară la data de 15 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 106.497 din 08.11.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Investiții din cadrul Direcției Tehnice, prin care se propune aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiții Complex Multifuncțional Sală Polivalentă Brașov;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă documentația și indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiții, Complex Multifuncțional Sală Polivalentă Brașov, după cum urmează:

- valoare totală: - 235.292.877,73 lei exclusiv TVA (279.675.330,91 lei inclusiv TVA)

- din care C+M: - 153.968.898,23 lei exclusiv TVA (183.222.988,90 lei inclusiv TVA)

- Durata estimativă de realizare a lucrărilor: 36 luni.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Deviz General Sala Polivalenta.pdf