Hotărârea nr. 795/2019

Modificarea H.C.L. nr. 729/14.12.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Sistem centralizat de monitorizare și control al traficului în Municipiul Brașov".

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 795

din data de  15  noiembrie  2019

 

 

 

 

Pentru: modificarea H.C.L. nr. 729/14.12.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Sistem centralizat de monitorizare și control al traficului în Municipiul Brașov";

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință extraordinară la data de 15 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 105.721 din 06.11.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Tehnologia Informației şi Comunicațiilor din cadrul Direcţiei Tehnologii Informaţionale şi Servicii Electronice, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 729/14.12.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Sistem centralizat de monitorizare și control al traficului în Municipiul Brașov";

Având în vedere prevederile prevederile Ghidului Solicitantului aferent Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu          nr. POR/2017/4/4.1/1, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4e, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, Anexă la Ordinul Ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 3729/21.07.2017, cu modificările şi completările ulterioare, capitolul 5 - completarea cererilor de finanţare, subcapitolul 5.4.1. Anexe la depunerea cererii de finanţare, punctele 10.3 şi 14;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1),  art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se modifică Art. 2 din H.C.L. nr. 729/14.12.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Sistem centralizat de monitorizare şi control al traficului în Municipiul Braşov”, şi care va avea următorul conținut:

Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru proiectul ,,Sistem centralizat de monitorizare și control al traficului în Municipiul Brașov”, conform Anexei, care face parte din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. H.C.L. nr. 729/14.12.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Sistem centralizat de monitorizare și control al traficului în Municipiul Brașov” astfel modificată, se va republica.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnologii Informaţionale şi Servicii Electronice - Serviciul Tehnologia Informației şi Comunicațiilor, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

                                                                                                          

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 729  din data de  14  decembrie  2018

Republicată conform H.C.L. nr. 795 din 15 noiembrie 2019

 

 

 

 

 

Privind: aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Sistem centralizat de monitorizare şi control al traficului în Municipiul Braşov”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință extraordinară la data de 15 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 105.721 din 06.11.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Tehnologia Informației şi Comunicațiilor din cadrul Direcţiei Tehnologii Informaţionale şi Servicii Electronice, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 729/14.12.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Sistem centralizat de monitorizare și control al traficului în Municipiul Brașov";

Având în vedere prevederile prevederile Ghidului Solicitantului aferent Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu          nr. POR/2017/4/4.1/1, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4e, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, Anexă la Ordinul Ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 3729/21.07.2017, cu modificările şi completările ulterioare, capitolul 5 - completarea cererilor de finanţare, subcapitolul 5.4.1. Anexe la depunerea cererii de finanţare, punctele 10.3 şi 14;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1),  art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru proiectul ,,Sistem centralizat de monitorizare şi control al traficului în Municipiul Braşov”.

 

 

Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru proiectul ,,Sistem centralizat de monitorizare și control al traficului în Municipiul Brașov”, conform Anexei, care face parte din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov prin Direcţia Tehnologii Informaţionale şi Servicii Electronice - Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Modificare Anexa HCL 729_2018.pdf