Hotărârea nr. 794/2019

Aprobarea transmiterii fără plată, către Poliția Locală Brașov, a echipamentelor care compun „Sistemul integrat de dispecerizare, interconectare și monitorizare a sistemelor de antiefracție” (Dispecerat Central).

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 794

din data de  15  noiembrie  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea transmiterii fără plată, către Poliția Locală Brașov, a echipamentelor care compun „Sistemul integrat de dispecerizare, interconectare și monitorizare a sistemelor de antiefracție” (Dispecerat Central);

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință extraordinară la data de 15 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 105.407 din 06.11.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;

Văzând Raportul de specialitate al Direcției Tehnologii Informaționale și Servicii Electronice, prin care se propune aprobarea transmiterii fără plată, către Poliția Locală Brașov, a echipamentelor care compun „Sistemul integrat de dispecerizare, interconectare și monitorizare a sistemelor de antiefracție” (Dispecerat Central);

Având în vedere prevederile art. 1 și anexa 1, pct. 1, 2, 6 din H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă transmiterea fără plată a bunurilor aparținând Municipiului Brașov, către Poliția Locală a Municipiului Brașov, evidenţiate în Anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Transmiterea, fără plată, se va face pe baza unui proces-verbal de predare-primire, cu înregistrarea în evidențele contabile a operațiunilor privind ieșirea, respectiv intrarea în gestiune a bunurilor arătate la Art. 1.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Tehnologii Informaționale și Servicii Electronice, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa proiect HCL.pdf