Hotărârea nr. 793/2019

Aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru Investiția “Extindere rețea termică de transport în vederea racordării Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov - Pavilion Tractorul”.

 

HOTĂRÂREA Nr. 793

din data de  15  noiembrie  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru Investiția Extindere rețea termică de transport în vederea racordării Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov - Pavilion Tractorul;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință extraordinară la data de 15 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 3.583 din 05.11.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Public Local de Termoficare Braşov, prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru Investiția Extindere rețea termică de transport în vederea racordării Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov - Pavilion Tractorul;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. d), alin. (4), lit. d), alin. (7), lit. n), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico - economici pentru Investiția Extindere rețea termică de transport în vederea racordării Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov - Pavilion Tractorul, după cum urmează:

- valoare totală: - 2876.542 lei inclusiv TVA

- din care C+M: - 2179.428 lei inclusiv TVA

Durata estimativă a realizării investiției este de 45 zile.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Serviciul Public Local de Termoficare, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Deviz 1.pdf