Hotărârea nr. 791/2019

Aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru Investiția “Lucrări de interconectare panouri solare în rețeaua de distribuție Astra Sud”.

 

HOTĂRÂREA Nr. 791

din data de  15  noiembrie  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru Investiția Lucrări de interconectare panouri solare în rețeaua de distribuție Astra Sud”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință extraordinară la data de 15 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 3.597 din data de 05.11.2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Public Local de Termoficare Braşov, prin care se propune aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru Investiția Lucrări de interconectare panouri solare în rețeaua de distribuție Astra Sud”;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. d), alin. (4), lit. d), alin. (7), lit. n), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă documentația tehnică și indicatorii tehnico - economici pentru Investiția Lucrări de interconectare panouri solare în rețeaua de distribuție Astra Sud, după cum urmează:

- valoare totală: - 532,835 lei inclusiv TVA

- din care C+M: - 390,030 lei inclusiv TVA

Durata estimativă a realizării investiției este de 21 zile lucrătoare. 

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Serviciul Public Local de Termoficare, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Deviz 1.pdf