Hotărârea nr. 790/2019

Aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru Serviciul Public de Administrare Creșe Brașov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 790

din data de  15  noiembrie  2019

 

 

 

Privind: aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru Serviciul Public de Administrare Creșe Brașov;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință extraordinară la data de 15 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 15.396 din data de 06.11.2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov, prin care se propune aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru Serviciul Public de Administrare Creșe Brașov;

Având în vedere prevederile Legii nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare; ale Hotărârii Guvernului nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară; ale art. 31 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 40, alin. (1), lit. a) și lit. b) din Legea                nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ale H.C.L.                  nr. 459/2002, republicată, de înființare a Serviciului Public de Administrare Creșe Brașov și ale H.C.L.     nr. 472/22.08.2018, republicată, privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Serviciului Public de Administrare Creșe Brașov;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), lit. d), alin. (3), lit. c), alin. (7), lit. b), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (4), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Organigrama Serviciului Public de Administrare Creșe Brașov, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Se aprobă Statul de funcții al Serviciului Public de Administrare Creșe Brașov, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Odată cu adoptarea prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 472 din 22.08.2018, republicată, privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Serviciului Public de Administrare Creșe Brașov își încetează aplicabilitatea.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Brașov și Serviciul Public de Administrare Creșe Brașov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • ORGANIGRAMA 06.11.2019.pdf
  • stat funtii 06.11.2019 .pdf