Hotărârea nr. 79/2019

Modificarea şi completarea H.C.L. nr. 664/2018 privind implementarea la nivelul Municipiului Braşov a proiectului “Trusou pentru nou-născut”.

 

HOTĂRÂREA Nr. 79

din data de 28  februarie  2019

 

 

 

            Privind: modificarea şi completarea H.C.L. nr. 664/2018 privind implementarea la nivelul Municipiului Braşov a proiectului “Trusou pentru nou-născut”;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov, înregistrat cu nr. 11.883/2019, prin care s-a propus modificarea H.C.L. nr. 664/2018 privind implementarea la nivelul Municipiului Braşov a proiectului “Trusou pentru nou-născut”;

            Având în vedere prevederile art. 15, alin. (3), art. 16, alin. (1), art. 18, alin. (1) şi art. 66, alin. (1) - alin. (4) din Legea nr. 292/2011 a Asistenţei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 5, alin. (1) şi art. 7 din Legea nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 2, art. 39, alin. (1), art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Se modifică Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 664/2018 privind implementarea la nivelul Municipiului Braşov a proiectului “Trusou pentru nou-născut” şi care va avea următorul cuprins:

            Art. 1. Se aprobă implementarea la nivelul Municipiului Braşov a proiectului “Trusou pentru nou-născut” prin acordare de produse în cuantum de 1500 de lei per nou-născut, după aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019”.

 

            Art. 2. După Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 664/2018 se introduce un nou articol 1, indice 1, şi care va avea următorul cuprins:

            Art. 1¹. Pentru copiii născuţi începând cu data 1 ianuarie 2019 şi până la implementarea proiectului prin acordare de produse “Trusoul pentru nou-născut” se va acorda sub formă de tichete valorice în cuantum de 1500 lei per nou născut”.

 

            Art. 3. Se modifică Art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 664/2018, şi care va avea următorul cuprins:

            Art. 2. Se aprobă Metodologia de acordare a “Trusoului pentru nou-născut”, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

 

            Art. 4. Hotărârea Consiliului Local nr. 664/2018, astfel modificată şi completată, se va republica.

 

            Art. 5. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Asistenţă Socială Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 664  din data de 15  noiembrie  2018

Republicată conform H.C.L. nr. 79 din data de 28 februarie 2019

 

 

 

 

            Privind: implementarea la nivelul Municipiului Braşov a proiectului „Trusou pentru nou - născut”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară în data de 15 noiembrie 2018;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Prestaţii Sociale din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială, înregistrat cu nr. 98.795/2018, prin care s-a propus implementarea la nivelul Municipiului Braşov a proiectului „Trusou pentru nou-născut”;

            Având în vedere prevederile art. 15, alin. (3), art. 16, alin. (1), art. 18, alin. (1) şi art. 66, alin. (1) - alin. (4) din Legea nr. 292/2011 a Asistenţei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 5, alin. (1) şi art. 7 din Legea nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 2,  art. 39, alin. (1), art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Se aprobă implementarea la nivelul Municipiului Braşov a proiectului “Trusou pentru nou-născut” prin acordare de produse în cuantum de 1500 de lei per nou-născut, după aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019.

 

            Art. 1¹. Pentru copiii născuţi începând cu data 1 ianuarie 2019 şi până la implementarea proiectului prin acordare de produse “Trusoul pentru nou-născut” se va acorda sub formă de tichete valorice în cuantum de 1500 lei per nou născut.

 

            Art. 2. Se aprobă Metodologia de acordare a “Trusoului pentru nou-născut”, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 3. Finanţarea proiectului „Trusou pentru nou - născut” se asigură din bugetul local al Municipiului Braşov, prin bugetul de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov.

 

            Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Asistenţă Socială Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.