Hotărârea nr. 789/2019

Aprobarea alocației zilnice de hrană, a costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali pentru copiii care frecventează creșele din subordinea Serviciului Public de Administrare Creșe Brașov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 789

din data de  15  noiembrie  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea alocației zilnice de hrană, a costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali pentru copiii care frecventează creșele din subordinea Serviciului Public de Administrare Creșe Brașov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință extraordinară la data de 15 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 15.331 din data de 06.11.2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov, prin care se propune aprobarea alocației zilnice de hrană, a costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali pentru copiii care frecventează creșele din subordinea Serviciului Public de Administrare Creșe Brașov;

Având în vedere prevederile art. 9 din Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 70, alin. (1), art. 71, alin. (1) și    art. 72 din Hotărârea Guvernului nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară; ale anexelor 1 și 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; ale H.G. nr. 904/15.10.2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de       art. 129, alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului; ale Ordinului nr. 1.086/27.09.2016 pentru modificarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.955/1995; ale H.C.L. nr. 459/2002, republicată, de înființare a Serviciului Public de Administrare Creșe Brașov și ale H.C.L. nr. 472/2018, republicată, privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Serviciului Public de Administrare Creșe Brașov;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. d), alin. (4), lit. a), alin. (7), lit. b), art. 139, alin. (3), lit. a), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă cuantumul alocației zilnice de hrană în creșele din cadrul Serviciului Public de Administrare Creșe Brașov la suma de 12 lei/zi/copil, începând cu 01.01.2020.

 

Art. 2. Se aprobă cuantumul costului mediu lunar de întreținere pentru copiii care frecventează creșele din cadrul Serviciului Public de Administrare Creșe Brașov începând cu anul 2020 la suma de 525 lei/copil/lună.

 

Art. 3. Se aprobă valoarea contribuției parinților/reprezentanților legali ai copiilor care beneficiază de serviciile creșelor din cadrul Serviciului Public de Administrare Creșe Brașov începând, cu 01.01.2020, după cum urmează:

          a) pentru părinții/reprezentanții legali care au un singur copil în familie și au un venit mediu lunar brut cumulat peste 700 lei -cuantumul contribuției zilnice va fi de 5 lei/zi/copil;

          b) pentru părinții/reprezentanții legali care au 2 sau mai mulți copii în familie și au un venit mediu lunar brut cumulat peste 700 lei -cuantumul contribuției zilnice va fi de 3 lei/zi/copil;

          c) pentru părinții/reprezentanții legali care au un singur copil în familie și au un venit mediu lunar brut cumulat intre 225-699 lei - cuantumul contribuției zilnice va fi de 3 lei/zi/copil;

          d) pentru părinții/reprezentanții legali care au 2 sau mai mulți copii în familie și au un venit mediu lunar brut cumulat între 225-699 lei - cuantumul contribuției zilnice va fi de 2 lei/zi/copil.

 

Art. 4. Se aproba finanțarea de la bugetul local a sumelor necesare Serviciului Public de Administrare Creșe Brașov în completarea contribuției părinților/reprezentanților legali pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere, hrană și gospodărie, obiecte de inventar, echipament și cazarmament, material igienico-sanitar și alte asemenea, necesare.

 

Art. 5. Pentru copiii ai căror părinți/reprezentanți legali au domiciliul/reședința în afara Municipiului Brașov, cuantumul contribuției zilnice de întreținere pentru un copil care frecventează creșa este stabilit la 25 lei/zi/copil, în care este inclusă și alocația de hrană.

 

Art. 6. Se aprobă accesul copiilor, ai căror părinți/reprezentanți legali au domiciliul/reședința în afara Municipiului Brașov, în creșele din subordinea Serviciului Public de Administrare Creșe Brașov, în limita locurilor disponibile.

 

Art. 7. Primarul Municipiului Brașov și Serviciul Public de Administrare Creșe Brașov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.