Hotărârea nr. 788/2019

Modificarea Anexei nr. 1 - Cheltuieli sportive secția de handbal la H.C.L. nr. 66 din 28.02.2019 privind decontarea din bugetul local al Municipiului Braşov a cheltuielilor sportive pentru elevii Liceului cu Program Sportiv Braşov, pe anul 2019.

HOTĂRÂREA Nr. 788

din data de  15  noiembrie  2019

 

 

 

Pentru: modificarea Anexei nr. 1 - Cheltuieli sportive secția de handbal la H.C.L. nr. 66 din 28.02.2019 privind decontarea din bugetul local al Municipiului Braşov a cheltuielilor sportive pentru elevii Liceului cu Program Sportiv Braşov, pe anul 2019;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință extraordinară la data de 15 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 106.326 din 7.11.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcţiei Economice, prin care se propune modificarea Anexei nr. 1 - Cheltuieli sportive secția de handbal la H.C.L. nr. 66 din 28.02.2019 privind decontarea din bugetul local al Municipiului Braşov a cheltuielilor sportive pentru elevii Liceului cu Program Sportiv Braşov, pe anul 2019;

Având în vedere prevederile art. 105, alin. (1), alin. (2) şi art. 111, alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 18^1, lit. a din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare; ale H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. a), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Anexa nr. 1 Cheltuieli sportive secția de handbal, la H.C.L. nr. 66 din 28.02.2019 privind decontarea din bugetul local al Municipiului Braşov a cheltuielilor sportive pentru elevii Liceului cu Program Sportiv Braşov, pe anul 2019, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 66/2019 rămân neschimbate.

 

 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 66/2019 astfel modificată, va fi republicată.

 

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov prin Direcția Economică - Serviciul Buget - C.F.P.  și Liceul cu Program Sportiv Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 66  din data de  28  februarie  2019

Republicată conform H.C.L. nr. 788 din 15 noiembrie 2019

 

 

 

 

 

 

Privind: decontarea din bugetul local al Municipiului Braşov a cheltuielilor sportive pentru elevii Liceului cu Program Sportiv Braşov, pe anul 2019;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință extraordinară la data de 15 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 106.326 din 7.11.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcţiei Economice, prin care se propune modificarea Anexei nr. 1 - Cheltuieli sportive secția de handbal la H.C.L. nr. 66 din 28.02.2019 privind decontarea din bugetul local al Municipiului Braşov a cheltuielilor sportive pentru elevii Liceului cu Program Sportiv Braşov, pe anul 2019;

Având în vedere prevederile art. 105, alin. (1), alin. (2) şi art. 111, alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 18^1, lit. a din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare; ale H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. a), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă decontarea din bugetul local al Municipiului Braşov a cheltuielilor sportive aferente participării elevilor Liceului cu Program Sportiv Braşov la concursurile organizate de federaţiile sportive de specialitate, pentru anul 2019, în sumă de 90 mii lei, detaliate conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Indicatorii de performanţă ce urmează a se atinge de către elevii Liceului cu Program Sportiv Braşov, urmare a participării la aceste competiţii sportive se regăsesc în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Modalităţile de promovare a imaginii Municipiului Braşov, în calitate de finanţator a proiectelor sportive, se regăsesc în Anexa nr. 3, care face parte din prezenta hotărâre.

 

Art. 4. Liceul cu Program Sportiv Braşov prezintă, trimestrial, împreună cu situaţiile financiar - contabile, situaţia justificativă privind participarea la campionate şi prezentarea rezultatelor obţinute comparativ cu valorile şi indicatorii de performanţă aprobaţi.

 

Art. 5. Natura cheltuielilor sportive şi cuantumul acestora este cel stabilit prin H.G. nr. 1447/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art. 6. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Economică - Serviciul Buget - C.F.P. şi Liceul cu Program Sportiv Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa nr.1 la HCL.pdf