Hotărârea nr. 787/2019

Aprobarea rectificării bugetului Municipiului Braşov - noiembrie 2019.

 

HOTĂRÂREA Nr. 787

din data de  15  noiembrie  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea rectificării bugetului Municipiului Braşov - noiembrie 2019;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință extraordinară la data de 15 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 106.632 din 08.11.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcției Economice, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului Municipiului Braşov - noiembrie 2019;

Având în vedere prevederile art. 19, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 4, lit. b), art. 5, alin. (3), (6), (7) și art. 6 din Legea bugetului de stat pe anul 2019, nr. 50/15.03.2019; ale art. 20, alin. (1), lit. c) și d) din Ordonanța Guvernului nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019; ale TITLULUI IX Impozite și taxe locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare; ale Legii nr. 69/2010 privind responsabilitatea fiscal - bugetară, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. a), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă bugetul local rectificat al Municipiului Braşov pe anul 2019, în sumă de 621.179,14 mii lei la partea de venituri iar la cheltuieli în sumă de 929.800,58 mii lei credite de angajament și în sumă de 918.370,44 mii lei credite bugetare, astfel:

- pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă de 564.727,70 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 578.727,70 mii lei credite bugetare.

Excedentul secţiunii de funcţionare, conform H.C.L. nr. 3/28.01.2019, republicată, privind încheierea execuţiei bugetului local al Municipiului Braşov pe anul 2018 și utilizarea excedentului bugetar în anul 2019, este de 14.000 mii lei, cuprins la partea de cheltuieli.

- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 56.451,44 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 929.800,58 mii lei credite de angajament și în sumă de 339.642,74 mii lei credite bugetare.

Excedentul secţiunii de dezvoltare, conform H.C.L. nr. 3/28.01.2019, republicată, este de 283.191,30 mii lei, cuprins la partea de cheltuieli.

Detalierea fiecărei secţiuni a bugetului local pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate se regăseşte în anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Se aprobă bugetul rectificat al instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local, pe anul 2019, în sumă de 180.293,38 mii lei la partea de venituri iar la cheltuieli în sumă de 61.014,03 mii lei credite de angajament și în sumă de 196.557,37 mii lei credite bugetare, astfel:

- pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă de 156.833,48 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 162.517,10 mii lei credite bugetare.

Excedentul secţiunii de funcţionare, conform H.C.L. nr. 4/28.01.2019, republicată, privind utilizarea excedentului aferent instituţiilor publice finanţate în anul 2019 din bugetul Municipiului Braşov, este de 5.683,62 mii lei, cuprins la partea de cheltuieli.

- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 23.459,90 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 61.014,03 mii lei credite de angajament și în sumă de 34.040,27 mii lei credite bugetare. 

Excedentul secţiunii de dezvoltare, conform HCL nr.4/28.01.2019, republicată, este de 10.580,37 mii lei, cuprins la partea de cheltuieli.

Detalierea fiecărei secţiuni a bugetului instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate se regăseşte în anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Bugetul centralizat al fondurilor externe nerambursabile pe anul 2019 rămâne la nivelul aprobat prin H.C.L. nr. 292/17.04.2019.

 

Art. 4. Se aprobă rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice, finanţate integral sau parţial din bugetul Municipiului Braşov, pe anul 2019, astfel:

- Municipiul Braşov - anexa nr. 3.01. - 3.02.

- Direcţia Fiscală Braşov - anexa nr. 4

- Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov  - anexa nr. 5

- Poliţia Locală Braşov - anexa nr. 6

- Direcţia Administrare Infrastructură Sportivă Braşov - anexa nr. 7

- Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov - anexa nr. 8

- Opera Braşov - anexa nr. 9

- Filarmonica Braşov - anexa nr. 10

- Teatrul pentru copii “Arlechino” Braşov - anexa nr. 11

- Teatrul “Sică Alexandrescu” Braşov - anexa nr. 12

- Direcţia de Asistență Socială Braşov            - anexa nr. 13.01. - 13.02.

- Serviciul Public de Administrare Creşe Braşov - anexa nr. 14

- Grădina Zoologică Braşov - anexa nr. 15

- Serviciul Public Administrare Pieţe Braşov - anexa nr. 16

- Serviciul Public Local Salvamont Agrement şi Parking Braşov            - anexa nr. 17.01. - 17.03.

- Serviciul Public Local de Termoficare Braşov - anexa nr. 18

- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 2 Braşov - anexa nr. 19

- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 3 Braşov            - anexa nr. 20.01. - 20.02.

- Grădiniţa cu Program Normal nr. 4 Braşov - anexa nr. 21

- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 5 Braşov - anexa nr. 22

- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 7 Braşov - anexa nr. 23

- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 9  Braşov            - anexa nr. 24.01. - 24.02.

- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 10 “Primii paşi” Braşov - anexa nr. 25

- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 11 “Căsuţa Bucuriei” Braşov - anexa nr. 26

- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 13 Braşov - anexa nr. 27

- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 15 Braşov - anexa nr. 28

- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 17 “Martinică” Braşov - anexa nr. 29

- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 18 “Dumbrava minunată” Braşov    - anexa nr. 30.01 -30.02.

- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 21 Braşov - anexa nr. 31

- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 22 “Micul Prinţ” Braşov - anexa nr. 32

- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 23 “Dinţişori de lapte” Braşov  - anexa nr. 33

- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 24 Braşov - anexa nr. 34

- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 25 “Lumea copiilor” Braşov  - anexa nr. 35

- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 26 “Junior” Braşov - anexa nr. 36

- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 28 Braşov - anexa nr. 37

- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 29 Braşov - anexa nr. 38

- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 33 Braşov - anexa nr. 39

- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 34 Braşov - anexa nr. 40

- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 35 Braşov - anexa nr. 41

- Şcoala Gimnazială nr. 1 Braşov - anexa nr. 42

- Şcoala Gimnazială nr. 2 “Diaconu Coresi” Braşov - anexa nr. 43

- Şcoala Gimnazială nr. 3 „Gheorghe Lazăr” Braşov - anexa nr. 44

- Şcoala Gimnazială nr. 5 Braşov - anexa nr. 45

- Şcoala Gimnazială nr. 6 “Iacob Mureşianu Braşov - anexa nr. 46

- Şcoala Gimnazială nr. 8 Braşov - anexa nr. 47

- Şcoala Gimnazială nr.9 “Nicolae Orghidan” Braşov - anexa nr. 48

- Şcoala Gimnazială nr. 11 “Ştefan Octavian Iosif ” Braşov            - anexa nr. 49.01. - 49.02.

- Şcoala Gimnazială nr. 12 Braşov - anexa nr. 50

- Şcoala Gimnazială nr. 13 Braşov - anexa nr. 51

- Şcoala Gimnazială nr. 14 “Sfântul Bartolomeu” Braşov - anexa nr. 52

- Şcoala Gimnazială nr. 15 Braşov - anexa nr. 53

- Şcoala Gimnazială nr. 19 Braşov - anexa nr. 54

- Şcoala Gimnazială nr. 25 Braşov - anexa nr. 55

- Şcoala Gimnazială nr. 27 „Anatol Ghermanschi” Braşov - anexa nr. 56

- Şcoala Gimnazială nr. 30 Braşov - anexa nr. 57

- Colegiul Naţional “Andrei Şaguna” Braşov - anexa nr. 58

- Colegiul Naţional “Dr. Ioan Meşotă” Braşov - anexa nr. 59

- Colegiul Naţional “Unirea” Braşov - anexa nr. 60

- Colegiul Naţional de Informatică “Grigore Moisil„ Braşov - anexa nr. 61

- Colegiul Naţional “Aprily Lajos” Braşov - anexa nr. 62

- Colegiul de Știinte ale naturii ”Emil Racoviţă” Braşov - anexa nr. 63

- Colegiul de Ştiinţe „Grigore Antipa” Braşov - anexa nr. 64

- Colegiul Național “Johannes Honterus” Brașov - anexa nr. 65

- Colegiul Tehnic “Maria Baiulescu” Braşov - anexa nr. 66

- Colegiul Tehnic “Transilvania” Braşov                          - anexa nr. 67.01. - 67.02.

- Colegiul Tehnic Energetic  “Remus Răduleţ” Braşov - anexa nr. 68

- Colegiul Naţional Economic „Andrei Bârseanu” Braşov            - anexa nr. 69.01. - 69.02.

- Colegiul Tehnic “Mircea Cristea” Braşov - anexa nr. 70

- Colegiul „Nicolae Titulescu” Brasov - anexa nr. 71

- Colegiul Tehnic de Transporturi Braşov - anexa nr. 72

- Liceul „Andrei Mureşanu “ Braşov - anexa nr. 73

- Liceul cu Program Sportiv Braşov - anexa nr. 74

- Liceul Vocaţional de Arte Plastice “Hans Mattis Teutsch” Braşov - anexa nr. 75

- Liceul Vocaţional de Muzică “Tudor Ciortea” Braşov - anexa nr. 76

- Liceul Tehnologic Silvic “Dr. Nicolae Rucăreanu” Braşov - anexa nr. 77

 

Art. 5. Se aprobă Programul de investiţii publice al Municipiului Braşov, cu finanţare din bugetul local, bugetul instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, conform anexelor nr. 78.01. - 78.06., care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 6. Se aprobă schimbarea denumirii unor obiective de investiţii finanţate din bugetul local al Municipiului Braşov conform anexei nr. 79, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 7. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Economică - Serviciul Buget - C.F.P., va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa 1 la HCL BL.pdf
  • Anexa 2 la HCL BVPS.pdf
  • Anexa 3.01 la HCL.pdf
  • Anexa 3.02 la HCL.pdf
  • Anexa 4 la HCL.pdf
  • Anexa 5 la HCL.pdf
  • Anexa 6 la HCL.pdf
  • Anexa 7 la HCL.pdf
  • Anexa 8 la HCL.pdf
  • Anexa 9 la HCL.pdf
  • Anexa 10 la HCL.pdf
  • Anexa 11 la HCL.pdf
  • Anexa 12 la HCL.pdf
  • Anexa 13.01-13.02 la HCL.pdf
  • Anexa 14 la HCL.pdf
  • Anexa 15 la HCL.pdf
  • Anexa 16 la HCL.pdf
  • Anexa 17.01-17.03 la HCL.pdf
  • Anexa 18 la HCL.pdf
  • Anexa 19 la HCL.pdf
  • Anexa 20.01 la HCL.pdf
  • Anexa 20.02 la HCL.pdf
  • Anexa 21 la HCL.pdf
  • Anexa 22 la HCL.pdf
  • Anexa 23 la HCL.pdf
  • Anexa 24.01 la HCL.pdf
  • Anexa 24.02 la HCL.pdf
  • Anexa 25 la HCL.pdf
  • Anexa 26 la HCL.pdf
  • Anexa 27 la HCL.pdf
  • Anexa 28 la HCL.pdf
  • Anexa 29 la HCL.pdf
  • Anexa 30.01 la HCL.pdf
  • Anexa 30.02 la HCL.pdf
  • Anexa 31 la HCL.pdf
  • Anexa 32 la HCL.pdf
  • Anexa 33 la HCL.pdf
  • Anexa 34 la HCL.pdf
  • Anexa 35 la HCL .pdf
  • Anexa 36 la HCL.pdf
  • Anexa 37 la HCL.pdf
  • Anexa 38 la HCL.pdf
  • Anexa 39 la HCL.pdf
  • Anexa 40 la HCL.pdf
  • Anexa 41 la HCL.pdf
  • Anexa 42 la HCL.pdf
  • Anexa 43 la HCL.pdf
  • Anexa 44 la HCL.pdf
  • Anexa 45 la HCL.pdf
  • Anexa 46 la HCL.pdf
  • Anexa 47 la HCL.pdf
  • Anexa 48 la HCL.pdf
  • Anexa 49.01 la HCL.pdf
  • Anexa 49.02 la HCL.pdf
  • Anexa 50 la HCL.pdf
  • Anexa 51 la HCL.pdf
  • Anexa 52 la HCL.pdf
  • Anexa 53 la HCL.pdf
  • Anexa 54 la HCL.pdf
  • Anexa 55 la HCL.pdf
  • Anexa 56 la HCL.pdf
  • Anexa 57 la HCL.pdf
  • Anexa 58 la HCL.pdf
  • Anexa 59 la HCL.pdf
  • Anexa 60 la HCL.pdf
  • Anexa 61 la HCL.pdf
  • Anexa 62 la HCL.pdf
  • Anexa 63 la HCL.pdf
  • Anexa 64 la HCL.pdf
  • Anexa 65 la HCL.pdf
  • Anexa 66 la HCL.pdf
  • Anexa 67.01 la HCL.pdf
  • Anexa 67.02 la HCL.pdf
  • Anexa 68 la HCL.pdf
  • Anexa 69.01 la HCL.pdf
  • Anexa 69.02 la HCL.pdf
  • Anexa 70 la HCL.pdf
  • Anexa 71 la HCL.pdf
  • Anexa 72 la HCL.pdf
  • Anexa 73 la HCL.pdf
  • Anexa 74 la HCL.pdf
  • Anexa 75 la HCL.pdf
  • Anexa 76 la HCL.pdf
  • Anexa 77 la HCL.pdf
  • Anexa 1.01 R.pdf
  • Anexa 2.01 R.pdf
  • Anexa 3.01 R.pdf
  • Anexa 4.01 R.pdf
  • Anexa 5.01 R.pdf
  • Anexa 6.01 R.pdf
  • Anexa 7.01 R.pdf
  • Anexa 8.01 R.pdf
  • Anexa 9.01 R.pdf
  • Anexa 10.01 R.pdf
  • Anexa 11.01 R.pdf
  • Anexa 12.01 R.xls
  • Anexa 12.01 R.pdf
  • Lista de Investitii Titlul 58.pdf
  • Lista de investitiiTitlul 56 - anexa.pdf