Hotărârea nr. 785/2019

Modificarea H.C.L. nr. 200/2013, republicată, privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Administrare Infrastructura Sportivă Brașov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 785

din data de  1  noiembrie  2019

 

 

 

Pentru: modificarea H.C.L. nr. 200/2013, republicată, privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Administrare Infrastructura Sportivă Brașov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 1 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 2.565 din 29.10.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției Administrare Infrastructură Sportivă, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 200/2013, republicată, privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Administrare Infrastructura Sportivă Brașov;

Văzând procesul verbal de adjudecare „Mașini, Echipamente și Instalații” încheiat sub nr. I.25/15 din data de 17.10.2019 privind Încheierea civilă din data de 10 ianuarie 2018, pronunțată în dosarul   nr. 145/62/2015; extrasul C.F. nr. 119179 Braşov şi sentinţa civilă nr. 102/S pronunţată de către Tribunalul Braşov, rămasă definitivă, conform cărora Municipiul Braşov, este proprietarul terenului, respectiv, a construcţiilor aferente care formează imobilul denumit Stadionul Tineretului;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 200/2013, republicată;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. e), lit. f), art. 135, alin. (8), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se modifică punctul 6 din Anexa la H.C.L. nr. 200/2013 republicată, privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Administrare Infrastructură Sportivă Brașov şi care va avea următorul cuprins:

"6. SERVICIUL STADION METROM, CARPAŢI ȘI TINERETULUI

Misiune: asigură administrarea şi desfăşurarea activităţii la Stadionul Metrom Braşov, Stadionul Carpaţi Braşov și Stadionul Tineretului Brașov.

 1. Stadionul Carpaţi Braşov, Stadionul Metrom Braşov și Stadionul Tineretului Brașov sunt baze sportive ce găzduiesc desfăşurarea activităţilor sportive, educative şi de agrement. Beneficiari ai acestor activităţi sunt persoanele fizice şi juridice care au dreptul de acces şi utilizare în baza unui contract, abonament, bilet, etc.
 2. Activitatea în bazele sportive se va desfăşura în baza unor programe de funcţionare, alocându-se ore pentru diferite activităţi, în raport de ordinea de priorităţi, respectiv:

- activitate sportivă de performanţă;

- activitate educativă, de iniţiere;

- activitate de agrement;

Competiţiile, programul de pregătire al sportivilor din cluburile sportive în care Municipiul Braşov este acţionar au prioritate faţă de celelalte activităţi desfăşurare pe bazele sportive aflate în administrarea Direcţiei Administrare Infrastructură Sportivă  Braşov.

 1. Programul bazelor sportive va fi  stabilit având ca prioritate solicitările cluburilor sportive în care Municipiul Braşov este acţionar.
 2. Condiţiile de utilizare, drepturile şi obligaţiile personalului de deservire al bazei sportive precum şi ale beneficiarilor care utilizează baza sportivă vor fi prevăzute în regulamentul privind accesul şi utilizarea fiecărei bazei sportive în parte.

 

ŞEF SERVICIU

Atribuţii şi competenţe:

 1. asigură administrarea şi funcţionarea bazelor sportive:
 2. asigură buna desfăşurarea a activităţii la bazele sportive;
 3. asigură funcţionarea instalaţiilor de la bazele sportive;
 4. asigură respectarea prevederilor legale privind desfăşurarea activităţilor specifice la bazele sportive;
 5. asigură întreţinerea şi curăţenia la bazele sportive;
 6. verifică şi urmăreşte plata facturilor aferente achiziţiilor de bunuri, servicii şi lucrări, date încompetenţa lui;
 7. participă la întocmirea documentaţiei privind achiziţia publică de bunuri/servicii/lucrări;
 8. participă la desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică de bunuri/serviciu/lucrări;
 9. urmăreşte şi asigură funcţionarea instalaţiilor de la bazele sportive împreună cu personalul bazelor sportive;
 10. organizează activitatea de P.S.I. a instituţiei;
 11. propune şi realizează planuri de dezvoltare şi eficientizare a bazelor sportive;
 12. organizează activităţile privind paza şi protecţia prin forţe şi mijloace specifice, în scopul asigurării siguranţei patrimoniului instituţiei;
 13. întreprinde demersurile pentru desfăşurarea de programe sportive, educative şi de tineret;
 14. întreprinde demersurile pentru constituirea de parteneriate sportive cu alte structuri sportive locale sau naţionale care vizează activitatea sportivă de interes pentru Municipiul Braşov."

 

Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 200/2013 republicată, privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Administrare Infrastructură Sportivă Brașov, rămân neschimbate.

 

Art. 3. H.C.L. nr. 200/2013 republicată, privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Administrare Infrastructură Sportivă Brașov astfel modificată, se va republica.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Administrare Infrastructură Sportivă Brașov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 200 din data de  31  mai  2013

Republicată conform H.C.L. nr. 336/2014; H.C.L. nr. 239/2019 și conform

H.C.L. nr. 785 din 1 noiembrie 2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Administrare Infrastructură Sportivă Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 1 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 2.565 din 29.10.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției Administrare Infrastructură Sportivă, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 200/2013, republicată, privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Administrare Infrastructura Sportivă Brașov;

Văzând procesul verbal de adjudecare „Mașini, Echipamente și Instalații” încheiat sub nr. I.25/15 din data de 17.10.2019 privind Încheierea civilă din data de 10 ianuarie 2018, pronunțată în dosarul nr. 145/62/2015; extrasul C.F. nr. 119179 Braşov şi sentinţa civilă nr. 102/S pronunţată de către Tribunalul Braşov, rămasă definitivă, conform cărora Municipiul Braşov, este proprietarul terenului, respectiv, a construcţiilor aferente care formează imobilul denumit Stadionul Tineretului;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 200/2013, republicată;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. e), lit. f), art. 135, alin. (8), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă „Regulamentul de Organizare şi Funcţionare” al Direcţiei Administrare Infrastructură Sportivă Braşov conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 499 din 13 august 2010, se revocă.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Administrare Infrastructură Sportivă Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.