Hotărârea nr. 784/2019

Modificarea H.C.L. nr. 741/14.12.2018, privind aprobarea proiectului “Construire Park & Ride - Bartolomeu” şi a cheltuielilor legate de proiect.

 

HOTĂRÂREA Nr. 784

din data de  1  noiembrie  2019

 

 

 

Pentru: modificarea H.C.L. nr. 741/14.12.2018, privind aprobarea proiectului “Construire Park & Ride - Bartolomeu” şi a cheltuielilor legate de proiect;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 1 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 101.533/28.10.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Investiții din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 741/14.12.2018, privind aprobarea proiectului “Construire Park & Ride - Bartolomeu şi a cheltuielilor legate de proiect;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului aferent Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu nr. POR/2017/4/4.1/1, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4e, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, Anexă la Ordinul Ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 3729/21.07.2017, cu modificările şi completările ulterioare, capitolul 5 - completarea cererilor de finanţare, subcapitolul 5.4.1. Anexe la depunerea cererii de finanţare, punctele 10.2 şi 14, precum şi termenul de răspuns la Adresa de clarificare 4 transmisă de ADR CENTRU cu adresa nr. 40.330/25.10.2019;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 135, alin. (8),  art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se modifică Art. 2 din H.C.L. nr. 741/14.12.2018, privind aprobarea proiectului “Construire Park & Ride - Bartolomeu” şi a cheltuielilor legate de proiect, şi care va avea următorul cuprins:

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului “Construire Park & Ride - Bartolomeu”, în cuantum de 54.667.427,01 lei (inclusiv TVA)."

 

Art. 2. Se modifică Art. 3 din H.C.L. nr. 741/14.12.2018, privind aprobarea proiectului “Construire Park & Ride - Bartolomeu” şi a cheltuielilor legate de proiect, şi care va avea următorul cuprins:

Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Braşov, în valoare de 549.550,82 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.082.357,54 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului “Construire Park & Ride - Bartolomeu”.

 

Art. 3. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 741/14.12.2018 privind aprobarea proiectului “Construire Park & Ride - Bartolomeu” şi a cheltuielilor legate de proiect, rămân neschimbate.

 

Art. 4. Hotărârea Consiliului Local nr. 741/14.12.2018, astfel modificată, se va republica.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 741 din data de  14 decembrie  2018

Republicată conform H.C.L. nr. 784 din 1 noiembrie 2019

 

 

 

 

 

Privind: aprobarea proiectului ,,Construire Park & Ride - Bartolomeu” şi a cheltuielilor legate de proiect;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 1 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 101.533/28.10.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Investiții din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 741/14.12.2018, privind aprobarea proiectului “Construire Park & Ride - Bartolomeu şi a cheltuielilor legate de proiect;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului aferent Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu nr. POR/2017/4/4.1/1, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4e, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, Anexă la Ordinul Ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 3729/21.07.2017, cu modificările şi completările ulterioare, capitolul 5 - completarea cererilor de finanţare, subcapitolul 5.4.1. Anexe la depunerea cererii de finanţare, punctele 10.2 şi 14, precum şi termenul de răspuns la Adresa de clarificare 4 transmisă de ADR CENTRU cu adresa nr. 40.330/25.10.2019;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 135, alin. (8), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă proiectul ,,Construire Park & Ride - Bartolomeu în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4e, Obiectiv specific 4.1, apelul de proiecte nr. POR/2017/4/4.1/1.

 

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului “Construire Park & Ride - Bartolomeu”, în cuantum de 54.667.427,01 lei (inclusiv TVA).

 

Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Braşov, în valoare de 549.550,82 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.082.357,54 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului “Construire Park & Ride - Bartolomeu”.

 

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului ,,Construire Park & Ride - Bartolomeu, pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se vor asigura din bugetul UAT Municipiul Braşov, cu obţinerea aprobării Consiliului Local Braşov.

 

Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

 

Art. 6. Se împuterniceşte dl. George SCRIPCARU să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele UAT Municipiul Braşov.

 

Art. 7. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.